Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 februari 2018

Waarom maakt D66 Veendam het verschil? We blikken 4 jaar terug…

D66 Veendam gaat de gemeenteraadsverkiezingen voor de raadsperiode 2018 – 2022 in met de slogan: D66 Veendam maakt het verschil. En dat is ook zo. Dat kunnen we laten zien aan de hand van de resultaten die we tijdens de raadsperiode 2014 – 2018 als collegepartij hebben geboekt.

Onze wethouder Jaap Velema had de portefeuilles Burgerparticipatie, Jeugdzorg, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Welzijnsbeleid (WMO), Volksgezondheidsbeleid, Wonen met Zorg, Cultuur.

In 2014 is D66 de verkiezingscampagne ingegaan met de leus “Open, Duurzaam en Toekomstgericht”. Wat is er terechtgekomen van onze verkiezingsplannen? Een terugblik. En daarna uiteraard tijd voor het verkiezingsprogramma van D66 Veendam voor de raadsperiode 2018 – 2022.

De Nederlandse economie trekt weer aan en de financiële crisis lijkt achter ons. Voor Veendam zien we bij ondernemers meer ruimte om te investeren en de woningmarkt komt gestaag op gang.

Hoe anders was dit tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De gevolgen van de financiële crisis werden voelbaar voor de gemeente en haar inwoners. Zo zagen we dit in Veendam terug in een sterke toename van het aantal mensen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering: van 700 in 2010 naar ongeveer 850 in 2015, een toename van bijna 25%.

Dit gelijktijdig met een toename in de vraag naar schuldhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning.

Voor de gemeente heeft de recessie in deze periode als gevolg dat de inkomsten door de landelijke bezuinigingen met meer dan 10 miljoen euro zijn gedaald.

Naast de nodige bezuinigingen om de lagere inkomsten op te vangen was het ook van belang om te blijven investeren in sociale infrastructuur, zodat stilstand niet tot achteruitgang zou leiden.

Het is onder deze omstandigheden dat D66 in 2014 verantwoordelijkheid heeft genomen en zijn handtekening heeft gezet onder een coalitieakkoord met Gemeentebelangen, CDA, VVD en ChristenUnie dat gericht was op het realiseren van ombuigingen van de gemeentelijke uitgaven en het gelijktijdig realiseren van een ambitieuze investeringsagenda.

D66 is van mening dat zij met hun positie in de gemeenteraad en een D66-wethouder in het college daadwerkelijk het verschil hebben gemaakt.

Solide financieel beleid

Een verkleining van de ambtelijke organisatie en een beperkte lastenverzwaring voor de burgers. Daarvoor heeft D66 zich in de afgelopen 4 jaar ingezet binnen de raad en het college.

Eerst snijden in eigen vlees, alvorens een beroep te doen op de inwoners door een verhoging van de gemeentelijke lasten.

Ook is de uitvoering van de decentralisatie van Jeugdzorg en WMO binnen de budgetten gerealiseerd.

Behoud van Voorzieningen

In tegenstelling tot de situatie in veel andere gemeenten is het ruime aanbod van voorzieningen op het gebied van sport en cultuur in de gemeente Veendam gelijk gebleven.

Leer- en Sportpark

Voor D66 is onderwijs altijd een speerpunt geweest van beleid. Goed onderwijs biedt een gelijke kans op zelfontwikkeling en zelfontplooiing en een startpositie op de arbeidsmarkt.

Binnen Veendam is het samenbrengen van het voortgezet onderwijs aan de Langeleegte een lang gekoesterde wens die nu werkelijkheid gaat worden.

Cultuurcentrum vanBeresteyn

Met name D66 heeft zich sterk gemaakt voor een betere positionering van vanBeresteyn als cultuurcentrum. Door de gedeeltelijke verplaatsing van de bibliotheek en door te investeren in het hart van het gebouw is er een aantrekkelijker verblijfsruimte ontstaan.

Door een betere samenwerking tussen de partners binnen vanBeresteyn wordt het centrum steeds meer ervaren als de huiskamer van de samenleving.

D66 is voor de verbetering van de entree, zoals door B&W is voorgesteld.

Opvang Statushouders

Veendam stond voor de uitdaging om in een korte tijd aan ruim 200 vluchtelingen met een permanente verblijfsvergunning woonruimte te bieden.

Door een goede samenwerking met de woningbouwvereniging, buurtbewoners en vrijwilligers is dit prima verlopen.

Ook heeft de gemeente eigen vastgoed ingezet voor tijdelijke opvang.

Jeugdhulp en WMO als een algemene voorziening

Veendam is erin geslaagd om laagdrempelig ondersteuning te bieden aan haar inwoners waar dat nodig is. Uitgangspunt hierbij is veel ruimte voor zorgaanbieders, dichtbij georganiseerd en zonder eigen bijdrage.

Hiermee is een eerste aanzet gerealiseerd voor de verdere ontwikkeling van een laagdrempelig zorgaanbod in onze gemeente.

Samen Oud

In samenwerking met huisartsen en Compaen is er uitvoering gegeven aan een project voor 75+-ers om meer in te zetten op leefstijl en minder op zorg. Het welbevinden van deze senioren ging met sprongen vooruit. Een mooi voorbeeld van anders tegen gezondheid aankijken.

Verkiezingsprogramma D66 Veendam 2018 – 2022

Hebben we je weten te prikkelen? Wil je meer weten over onze standpunten? Lees dan ons verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2018 – 2022.