Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 10 juni 2018

Verslag AAV D66 Veendam – 6 juni 2018 

 1.  Opening
Voorzitter Simon Deinum heet de aanwezigen, in het bijzonder Hans Schreurs en Willem van der Werf van Parkstad Veendam, van harte welkom.

Met kennisgeving afwezig zijn: Albert Kuiper (regiobestuur), Frans Smit, Jesper Smit en Gert Brouwer.

De uitnodiging voor de AAV is, tegelijk met de ledenbrief mei 2018, op 16 mei aan leden en belangstellenden verstuurd en op onze website en Facebookpagina geplaatst. Het persbericht is op de voorpagina van de Koerier en o.a. op de Facebookpagina Veendammer Politiek geplaatst.

2.  Verslag AAV 18 april 2018 
Het verslag van de AAV van 18 april 2018 wordt na enkele tekstuele aanpassingen onder dankzegging aan Trijntje Kromkamp goedgekeurd en vastgesteld. Na deze vaststelling zal het verslag op onze website worden gepubliceerd.

3.  Ingekomen stukken, mededelingen
Buiten de normale informatieve mailingen vanuit het landelijk secretariaat en het regiobestuur, zijn er geen ingekomen stukken.

Het bestuur heeft op 31 mei overleg gehad; aan de hand van een handig aandachtspuntenoverzicht wordt de voortgang bewaakt, worden acties gepland en uitgevoerd. Namens het bestuur heeft Simon een oriënterend gesprek gehad met Jeroen Koning en hem gevraagd of hij dit najaar kandidaat wil zijn voor het voorzitterschap van de D66 afdeling Veendam. Hij heeft hier in principe ja tegen gezegd, het bestuur en Jeroen zullen in een vervolggesprek de wederzijdse verwachtingen bespreken. Uiteraard zal de kandidaatstelling open en transparant verlopen en hebben leden de gelegenheid zich tegenkandidaat te stellen.

Het bestuur komt begin september bijeen voor de invulling van de Ledenbrief september 2018 en het opstellen van de agenda van de Algemene Afdelingsvergadering van 10 oktober 2018. Omstreeks 8 september zal de Ledenbrief en uitnodiging AAV worden verzonden.

4.  Verslag kascontrolecommissie inzake 2017                          
Tjipke Hibma heeft samen met Jesper Smit de kascontrole 2017 uitgevoerd. Tjipke meldt dat er geen onvolkomenheden zijn geconstateerd, de kas is tot op de cent kloppend, afdrachten en verantwoordingen zijn sluitend bevonden. De voorzitter bedankt Tjipke en Jesper voor hun inspanningen.

5.  Goedkeuren financieel jaarverslag 2017
Op 1 januari 2017 zijn we gestart met € 3.271,74 in kas, het eindsaldo op 31 december was € 4.157,51. Voor de campagne voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is een bedrag van € 2.000,- vrijgemaakt.

Het financieel jaarverslag is goedgekeurd door middel van een certificaat van de kascommissie voorzien van twee handtekeningen. Het financieel jaarverslag 2017 is ter inzage gelegd voor de aanwezigen tijdens de AAV. Het financieel jaarverslag 2017 wordt onder dankzegging aan penningmeester Henk Koetse door de leden goedgekeurd en vastgesteld.

Voor de continuïteit van de inkomsten zijn schenkingen uiteraard welkom, Jeroen voegt toe dat schenkingen vanaf het drempelbedrag van € 60,- aftrekbaar zijn.

In aanloop naar de Provinciale Verkiezingen op 20 maart 2019 en het Europees Parlement op 23 mei 2019 zullen er in de AAV van 10 oktober a.s. op voorstel van het bestuur middelen worden vrijgemaakt voor de campagnevoering.

4.   Samenstelling steunfractie/vertegenwoordiging in raadscommissie
Alian Spelde vertelt dat er twee commissies komen in de raad: een commissie Fysiek en een commissie Sociaal. Hanneke Schoenmaker-Tiems zal de commissie fysiek vertegenwoordigen en Jesper Smit de commissie sociaal. Alian Spelde, Henk Koetse en Frans Smit fungeren hierbij als plaatsvervangers, waardoor voldoende voortgang en uitwisselbaarheid is gewaarborgd.

5.  Voorstellen met betrekking tot Permanente campagne
Hanneke zal als fractiesecretaris het voortouw nemen. Zij zoekt nog leden die zich ook willen inzetten om meer verbinding te zoeken met de Veendammer bevolking.

In het najaar van 2018 willen we een interactieve (regio-)bijeenkomst organiseren. Tijdens de vergadering komen we al tot inspirerende ideeën. Na de zomer zal dit een vervolg krijgen.

6.  Vooruitblik verkiezingen Provinciale Staten 20 maart 2019 

Op 7 april heeft in Garnwerd de eerste bijeenkomst van de programma-commissie plaatsgevonden, Jaap Velema is hierbij aanwezig geweest.

Op 21 mei is de kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap voor de Provinciale Statenverkiezingen gesloten. Fleur Gräper heeft zich als enige kandidaat gemeld.

Op 23 mei zijn leden uit regio Groningen in vanBeresteyn, onder leiding van Mattijs Endedijk met Fleur in gesprek gegaan, Alian, Henk en Trijntje zijn hierbij aanwezig geweest. In een open setting heeft Fleur een goed beeld gegeven van wie zij persoonlijk is en hoe zij haar rol ziet. Het was een waardevolle bijeenkomst, wij waarderen de openheid van Fleur tijdens deze avond!

De stemming, E-voting, is opengesteld vanaf 2 juni tot en met 16 juni. Leden hebben op 31 mei een mail ontvangen met een persoonlijke stemcode.

De Jonge Democraten zijn betrokken bij de programmacommissie, jongeren bleven veelal weg van de Provinciale Staten verkiezingen, dit terwijl juist de jongeren veel input en innovatieve ideeën genereren.

6.  Mededelingen uit de fractie
De benoeming van Hanneke S als fractiesecretaris waarborgt een goede rolverdeling tussen fractie, bestuur en wethouder.

7.  Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Image

Henk feliciteert Jaap met zijn toekomstige wethouderschap en overhandigt hem namens het bestuur en de fractie een passende lokale attentie.

Na een korte pauze brengen Alian en Jaap verslag uit over de afgelopen weken welke in het teken stonden van overleggen die geleid hebben tot het coalitieakkoord en de collegevorming. Zij lichten het bereikte resultaat toe en uiten hun tevredenheid over de samenstelling van een stabiel college.

Jaap uit zijn dankbaarheid voor het vertrouwen wat hem is gegund als wethouder. Hij is verheugd dat alle partijen bij de besprekingen tijdens de coalitievorming D66 als gewenste partij voor in het college hebben genoemd. Hij kijkt er naar uit zich de komende jaren wederom in te zetten voor de inwoners van Veendam.

Om 21:45 uur sluit voorzitter Simon Deinum de vergadering, waarna we op het terras van Hotel Parkzicht nog even napraten.

Verslag opgesteld en verspreid op 9 juni 2018 door Trijntje Kromkamp, secretaris D66 Veendam.