Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 maart 2019

Verslag AAV D66 Veendam – 27 februari 2019 – Dukdalf 2.0 Veendam

Opening
De voorzitter heet de aanwezigen en in het bijzonder de gasten vanuit de Provinciale Staten
Jurgen Elshof, Carin Tappel en Gerrit Voorthuizen, van harte welkom.
Met kennisgeving zijn afwezig: Henk Koetse en Albert Kuiper.

Door de afwezigheid van Albert Kuiper vervalt punt 9, berichten uit de regio.
We stemmen ter vergadering af deze vrijgevallen ruimte in de agenda te benutten om terug te blikken op
de discussie welke afgelopen dagen is gevoerd in de whatsapp groep van onze fractie.

Verslag Algemene Afdelings Vergadering 10 oktober 2018
Het verslag wordt zowel inhoudelijk als tekstueel ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

Ingekomen stukken, mededelingen
Voorafgaand aan deze AAV is in de Ledenbrief van 20 januari en 19 februari jl. de AAV
aangekondigd.
Buiten de normale informatieve mailings vanuit landelijk/provinciale bestuur, zijn er geen
ingekomen stukken.
Zaterdag 2 maart vindt er weer een Groninger Bestuurdersdag plaats, Jeroen zal vanuit
onze fractie deelnemen, een ieder die mee wil kan zich bij Jeroen aansluiten.
Alian gaat vrijdag 8 maart naar de bijeenkomst georganiseerd in het kader van de
Internationale vrouwendag. Het thema is ‘Heldinnen dichtbij’, ook heren zijn welkom om
haar te vergezellen.

Instellen kascommissie
Tjipke Hibma en Jesper Smit zullen als kascontrolecommissie fungeren en in de
eerstvolgende Algemene Afdelings Vergadering verslag uitbrengen, waarna de jaarrekening
kan worden vastgesteld.

Activiteiten permanent campagneplan
een terugblik op het Politiek Café van 8 november
Ondanks de tegenvallende opkomst, was dit eerste Politieke Café een succes en voor
herhaling vatbaar. De leerpunten zijn: aandacht voor het onderwerp, aansluiten bij de
actualiteit (flexibel agenderen) zodat bezoeker worden geïnteresseerd en betrokken. Verder
is de locatie een punt van aandacht: rekening houdend met gedachtegoed van een Politiek
Café en tevens voor de verstaanbaarheid (niet te veel omgevingsgeluid vanuit het Café)
bezoek aan Paul Joosten in Zuidwending
Hanneke vertelt over het bezoek aan Paul Joosten, zijn woning uit 1905 is gasloos,
energieplus, klimaatneutraal en fossielvrij. Hierbij is zoveel mogelijk zelf geklust, uitleg
tijdens de rondleiding was dus uit de eerste hand. Een zeer inspirerende middag, Gert heeft
aantekeningen gemaakt en zal ons het verslag nog doen toekomen.
Paul Joosten heeft een brief aan het college gezonden waarin hij stelt dat het de gemeente
ontbreekt aan duurzaamheidsvisie. Hanneke zal hierover in de commissievergadering vragen
stellen. We vinden het van belang dat het debat op gang komt en dat we gebruik maken van
quick wins. Paul heeft aangeboden graag hierin met ons mee te willen denken.
In de fractie zullen we dit speerpunt van D66 Veendam verder uitdiepen en als onderwerp in
de activiteitencommissie terug laten komen.

een vooruitblik naar de komende activiteiten
Ter voorbereiding op een activiteit is samenwerking met de afdeling Midden Groningen
komt Wieke Paulusma ons op het fractieoverleg van 7 maart aanstaande bijpraten over haar
succesvolle inspanningen voor een rookvrije generatie en burgerparticipatie. Afgelopen
maand is het eerste Rookvrije Zone bord geplaatst in Veendam, het eerste initiatief tot deze
Rookvrije Zone is vanuit onze afdeling ontstaan. We willen het onderwerp rookvrije
generatie breder trekken naar gezond opgroeien. Het fractieoverleg van 7 maart is hiervoor
de eerste brainstorm.

Provinciale Statenverkiezingen 2019
centraal plakken campagne borden
Op 27 februari konden de campagne borden centraal worden beplakt, een voorstel van D66
Veendam, fantastisch dat hieraan door de Gemeente een vervolg is gegeven! Frans en Henk
doen verslag. Nadere afstemming is ons inziens nodig met betrekking tot het formaat van de
verkiezingsposters. De evaluatie zal worden doorgeven voor bespreking in het presidium.

– samen met Carin Tappel, Jurgen Elshof en Gerrit Voorthuizen, nr 4, nr 5 op de lijst
en campagnevoerder , bespreken we de PS2019 campagne

Tijdens het Provinciale Staten debat 4 maart in Groningen en op 13 maart aanstaande in
Stadskanaal zal leefbaarheid, erfgoed, kunst- en cultuur een belangrijk onderwerp zijn.
Leefbaarheid beperkt zich niet tot de aardbevingsproblematiek, in heel Nederland speelt dit
door verdroging, wij kunnen hierin een voorbeeldrol vervullen.

Op 26 februari jl. gingen bestuurders van provincies en gemeenten uit Nederland en
Duitsland in Ter Apel met elkaar en met de zaal in discussie over de realisatie kansen van de
Nedersaksenlijn, de spoorverbinding Groningen – Twente.

Carin, Jurgen en Gerrit nemen ons mee in de ambitie en uitdagingen van de komende jaren.
Uitdaging is goede aanpakken creëren en landelijke bekendheid creëren door concrete
initiatieven.

Europese Verkiezingen 2019
Tijdens het Landelijk congres 109 op 10 maart in Zaandam zal de campagne Europese
Verkiezingen 2019 uitgebreid aan bod komen, in de volgende AAV of de Ledenbrief wordt
hiervan verslag gedaan.

Landelijk congres 109 op 10 maart in Zaandam
Jeroen en Hanneke zullen aanwezig zijn op het Landelijk congres 109.

Een greep uit de onderwerpen op het Landelijk congres 109:
Toekomstpitches Europa
Wat zijn de grote uitdagingen voor de toekomst van Europa?
Toekomstpitches Vrijzinnigheid
Sociaal-liberalen hebben altijd de vrijheid bevochten van het individu. Wat zijn de doelen
van de toekomst?
Toekomstpitches Klimaat
Wat zijn de grote uitdagingen voor ons klimaat?
Toekomstpitches Onderwijs
Wat zijn de grote uitdagingen voor ons onderwijs?
Kansengelijkheid in een flex-economie?
Hoe kan de samenleving alle werkenden gelijke bescherming en kansen bieden?
Werkgroep interne democratie

Als D66 gaan we kritisch kijken naar hoe onze partijdemocratie functioneert.

Terugblik op spoeddebat college over communicatie Sport- en Leerpark
We blikken terug op de aanleiding van het spoeddebat en kijken kort naar de huidige stand
van zaken met betrekking tot het Sport- en Leerpark.

Uitgebreid bespreken we de onderlinge communicatie binnen onze fractie.
In de volgende AAV zal dit onderwerp op de agenda terugkomen, waarbij we ook de
communicatie naar onze leden zullen bespreken.

Rondvraag
Na afsluiting van de rondvraag geeft onze wethouder Annelies een impressie van haar eerste
maanden als wethouder. Er is ruimschoots gelegenheid met haar in gesprek te gaan.

Sluiting om 22:00 uur
Verslag opgesteld en verspreid op 19 maart 2019 door Trijntje Kromkamp, secretaris.