Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 10 juni 2018

Verslag AAV D66 Veendam – 18 april 2018

1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen, in het bijzonder Christa Baas (Tinten
Welzijnsgroep), Albert Kuiper (regiobestuur) en Roelof Kroeze (participatieraad),
welkom.
Met kennisgeving afwezig zijn: Hanneke van der Lei, Jakob Zwinderman en Remco
van Suchtelen van de Haare.

2. Verslag AAV 24 januari 2018
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

3. Ingekomen stukken, mededelingen
Voorafgaand aan deze AAV is een bericht op Social Media en in de Koerier geplaatst.
Tevens is in de Ledenbrief van 22 maart de AAV aangekondigd.
Buiten de normale informatieve mailingen vanuit landelijk/provinciale bestuur, zijn er
geen ingekomen stukken,
De voorzitter heeft een mail gestuurd naar D66 met de vraag of en hoe de
aansprakelijkheid van de bestuursleden is geregeld. Hier is nog geen antwoord op
ontvangen, Albert Kuiper zal dit vraagstuk in het regiobestuur bespreken en komt
hier bij ons op terug.

4. Benoeming secretaris
Voorgesteld is Trijntje Kromkamp te benoemen. Er zijn geen tegenkandidaten en of
bezwaren. Trijntje wordt tijdens de vergadering benoemd als secretaris.

5. Terugblik op gemeenteraadsverkiezingen, interpreteren uitslag
Het streven was een verdubbeling: van 1 naar 2 zetels. Helaas hebben we 200
stemmers verloren, naar ons idee zijn de landelijke politieke ontwikkelingen hier
vooral debet aan. We zijn blij en opgelucht dat we onze zetel hebben behouden en in
gesprek zijn voor de collegevorming.

6. Evaluatie campagne
Er is veel werk verzet, complimenten voor een ieders inzet! Met inzet van een ieder
zijn we heel actief geweest, dit heeft ons allen gemotiveerd en het groepsgevoel
versterkt.
– Het verkiezingsprogramma is in korte tijd op schrift gesteld; door een goede
samenwerking en energie in de groep hebben we een mooi programma
neergezet. Meerdere keren hebben we de feedback ontvangen dat we het beste
partij programma hebben van Veendam.

– We zijn bij 5 debatsessies aanwezig geweest: Onbijtsessie met Joseph Kremer en
Henry Holwerda, Ondernemersverening Veendam Centraal (Alian/Simon), Het
Raadhuis in Wildervank (Alian), De Maand Bekeken (Hanneke), Seniorendebat
Dukdalf 2.0 (Simon), Break (Jesper/Alian).
We hebben veel lof ontvangen over het optreden van Hanneke tijdens De Maand
Bekeken.
– We hebben vele kilometers gelopen en schoenen versleten met het flyeren.
– Op 2 zaterdagen zijn we goed zichtbaar geweest in het centrum van Veendam.
– Via SocialMedia hebben we de onderwerpen uit ons verkiezingsprogramma
gedeeld, filmpjes getoond en onszelf aan de kiezer geïntroduceerd.Tevens is
betaald en onbetaald geadverteerd.
De campagne activiteiten hebben een minimaal effect gehad op het behalen van
extra stemmen. Leerpunt is bewust te kijken naar waar onze kiezers wonen en zich
bewegen. Juist daar kunnen wij met onze aanwezigheid tonen waarin wij als D66
Veendam het verschil kunnen maken. Campagne voeren stopt niet na de
verkiezingen, om echt effect te hebben is een constante aanwezigheid van belang.
Het continue zichtbaar zijn en lef tonen is hierin cruciaal.

Enkele voorstellen: elke maand een discussiepunt op SocialMedia, sprekers
uitnodigen op onze fractievergaderingen en hieraan een persbericht koppelen.
Albert vertelt over de kennisrotondes welke in MiddenGroningen zijn opgezet.
Voor de campagne was € 2.000,- beschikbaar, de penningmeester meldt dat het
gelukt is binnen dit budget te blijven.

De voorzitter bedankt Alian voor de gezellige nazit bij haar thuis.

7. Stand van zaken coalitievorming
Alian, Hanneke en Jaap zijn in overleg met GB, PvdA en VVD over een mogelijke
coalitievorming. Alian en Jaap doen verslag van de huidige stand van zaken.
Verwachting is dat er eind april/begin mei meer te melden is. Via de Ledenbrief
zullen wij onze leden informeren zodra er nieuws is over de coalitievorming.

8. Gewenste samenstelling steunfractie/vertegenwoordiging in
raadscommissies
Alian vraagt ons na te denken wie welke rol op zich wil nemen, tijdens de 1ste
fractievergadering komen we hierop terug.

9. Vooruitblik verkiezingen Provinciale Staten 20 maart 2019
Albert neemt ons mee in de actualiteit rond de verkiezingen PS.
In februari is het deelnamebesluit vastgesteld en op 18 april is de ledenbrief voor de
kandidaatstelling aan de leden verzonden.

Jaap en Albert waren op 7 april aanwezig bij de startbijeenkomst PS in Garnwerd.
Aan de hand van thema’s is er ingegaan op de lokale items in de regio’s Oost Groningen.

10. Berichten uit de regio
Jaap is aanwezig geweest bij de uitvaart van burgemeester Pieter Smit. Alexander
Pechtold heeft Pieter Smit in een persoonlijke speech herdacht.

11. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Trijntje Kromkamp
Secretaris D66 Veendam