Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg en Welzijn in Veendam | Verkiezingsprogramma D66 Veendam 2018 – 2022

In een rechtvaardige samenleving mag je afkomst nooit je toekomst bepalen. Daarom moet de gemeente haar inwoners ondersteunen om maatschappelijk mee te kunnen doen. Die ondersteuning is gericht op het herstel van zelfredzaamheid en met respect voor de wensen en de privacy van zijn inwoners.

Daar waar het gaat om het vinden van werk, de ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien van kinderen of ondersteuning bij het zelfstandig kunnen wonen moet de gemeente die ondersteuning tijdig, dichtbij en laagdrempelig organiseren. Verder moet er meer inzet zijn op preventie.

Het huidige aanbod van het sociaal team, werk & inkomen en CJG is uitstekend waar het gaat om eenvoudige hulp, maar is niet de ‘Haarlemmerolie’ voor alle problemen. Daarom moet er, als er sprake is van meervoudige en complexe zorg, ook professionele ondersteuning zijn die bovenwijks is georganiseerd.

De gemeente kent een stevige uitdaging waar het gaat om het beheersbaar houden van de kosten voor Jeugdzorg, WMO en Participatie. Ook ligt het gezondheidsniveau van onze inwoners onder het landelijk gemiddelde.

Het gezondheidsbeleid van de gemeente dient te worden herijkt en nieuwe coalities met bedrijven en instellingen moeten worden gevormd om gezondheid en welzijn te bevorderen. Het is ondenkbaar dat de gemeente dit geïsoleerd kan.

Een belangrijk voorbeeld is het streven naar een rookvrije gemeente.
Door het gezamenlijk benoemen van de ambities en het tonen van voorbeeldgedrag kan de gemeente een belangrijke eerste stap zetten naar een succesvolle alliantie.

Veendam heeft een geweldig aanbod aan sportmogelijkheden. Helaas maken nog te weinig inwoners hiervan gebruik om meer in beweging te komen. D66 is dan ook voorstander van een platform waarbij vraag en aanbod beter bij elkaar wordt gebracht.

D66 vraagt met name aandacht voor een grote groep senioren die langer thuis moeten kunnen wonen. Het is daarvoor van belang dat er een netwerk is dat kan bijspringen als het nodig is. Samen Oud is een goed voorbeeld hoe welzijn en zorg samen werken om dit mogelijk te maken.

D66 wil dit voor alle senioren mogelijk maken. Daarbij zal in toenemende mate ook aandacht moeten zijn voor vereenzaming.

Zorg en Welzijn
• D66 is voor een gezondheidspact tussen lokale overheid, scholen en bedrijven om een gezonde leefstijl te bevorderen.
• D66 wil een betere monitoring op de effectiviteit van de Sociale Teams.
• D66 ondersteunt verdere doorontwikkeling van Samen Oud.
• D66 ziet een centrale rol voor de wijkverpleegkundige. Deze verpleegkundige staat dichtbij en vormt het centrale aanspreekpunt voor mensen met een zorgbehoefte. De verpleegkundige krijgt veel vrijheid en ruimte om inzet van WMO-hulp mogelijk te maken.
• D66 is voorstander van lokale, woon- en zorginitiatieven en wil deze waar mogelijk ondersteunen.
• D66 ondersteunt initiatieven in de zorg die het aanbod van specialistische zorg buiten het ziekenhuis in Veendam mogelijk maken. Concentratie van het zorgaanbod binnen een gezondheidscentrum is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde.
• D66 wil dat de kwaliteit van zorg is gewaarborgd. Verzorgingstaken zullen moeten worden verricht door medewerkers die daar voor zijn opgeleid.
• D66 ziet het persoonsgebonden budget als een volwaardig alternatief naast de door de gemeente ingekochte zorg in natura voor inwoners die zelf regie kunnen voeren.
• D66 omarmt mantelzorg. De gemeente dient familie, vrienden en kennissen die zorg verlenen aan een zorgvrager te ondersteunen om mantelzorg ook voor langere tijd mogelijk te maken.
• D66 wil een herijking van het Armoedepact. Slimmere en betere samenwerking moet leiden tot ontzorgen van inwoners met inkomensproblemen.
• D66 zet zich in voor een rookvrije gemeente.

Jeugdzorg
• D66 pleit voor minder bureaucratie, de overheid geeft professionals de ruimte om met het kind, de ouders en andere betrokkenen een individuele aanpak te creëren en maatwerk te leveren.
• D66 is voorstander van een wijkgerichte aanpak. Hulpverleners kennen de mensen in de wijk en de problemen die daar spelen, zij moeten vooraan staan en een leidende rol spelen in de jeugdhulp.
• D66 wil een betere samenwerking met de huisarts. De gemeente dient hiervoor te faciliteren met praktijkondersteuning.
• D66 investeert in vroegtijdige signalering van problemen en het voorkomen van problemen. De samenwerking met scholen en consultatiebureaus is hierbij van belang.
• D66 wil de taken van onderwijs en jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van één wethouder laten vallen, deze taken zijn sterk met elkaar verbonden en vragen om een eenduidige coördinatie.
• D66 onderschrijft de waarde van de inzet van het jongerenwerk om schooluitval te voorkomen.
• D66 wil extra inzet op overbelaste gezinssituaties.
• D66 wil vasthouden aan de intensieve samenwerking in de regio om voldoende kwalitatieve jeugdzorg te kunnen blijven bieden. Zowel inhoudelijk als financieel solidair.
• D66 staat voor een intensievere inzet van jongerenwerkers om jongeren te ondersteunen in het vinden van werk of opleiding.

Participatie
• D66 is voor een sterke samenwerking met werkgevers en tussen gemeenten.
• D66 ziet het TDC als schakel voor werkzoekenden voor het vinden van werk of opleiding.
• D66 wil een herijking van arbeidsintegratiebeleid om met name de positie van jongeren en arbeidsgehandicapten beter in beeld te krijgen.
• D66 is van mening dat de gemeente om een tegenprestatie mag vragen voor een uitkering, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. Dit houdt mensen aan het werk en biedt werkervaring.
• D66 wil levenslang leren bevorderen, met extra aandacht voor laaggeletterdheid.
• D66 ziet energietransitie als een kans voor technisch onderwijs met baangarantie (De Transitie Academie)
• D66 hecht aan een sterk (maar in omvang kleiner) Wedeka dat, in samenwerking met het bedrijfsleven, inwoners gepast werk kan bieden als arbeidsbeperkingen een reguliere baan in de weg staan.
• D66 wil dat ook Veendam meedoet in landelijke pilots om ervaring op te doen met een andere manier van aanbieden van inkomen (basisinkomen) en arbeidsintegratie.Stem D66 Veendam!

Inhoud verkiezingsprogramma D66 Veendam 2018 – 2022

D66 Veendam is open, duurzaam en toekomstgericht. Wilt u weten hoe D66 Veendam denkt over diverse andere belangrijke beleidsonderdelen van de gemeente Veendam? Klik dan op een van onderstaande punten uit het verkiezingsprogramma van D66 Veendam voor de periode 2018 – 2022.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018