Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen en Leven in Veendam | Verkiezingsprogramma D66 Veendam 2018 – 2022

Veilig wonen
In Groningen moeten mensen even veilig kunnen wonen als in de rest van Nederland. Daar moeten ondergrondse activiteiten op worden aangepast.

Wat D66 betreft wordt de gaswinning versneld afgebouwd naar een niveau dat door deskundigen als veilig wordt beschouwd. Op termijn moeten we naar een aardgasloze maatschappij.

Tegelijkertijd met het substantieel verlagen van de gaswinning, zet D66 ook in op het verder verbeteren van de veiligheid voor de huizen, scholen, andere gebouwen en infrastructuur zo snel mogelijk te verstevigen. Op initiatief van D66 worden huizen in de provincie Groningen met de verstevigingsoperatie ook meteen verduurzaamd.

D66 wil de schade die door mijnbouwactiviteiten worden veroorzaakt altijd ruimhartig, snel en onafhankelijk van de mijnbouwmaatschappij(en) wordt vergoed. Het Centrum Veilig Wonen en de Nationaal Coördinator Groningen moeten veel sneller en beter functioneren.

D66 wil ook een einde maken aan de papieren rompslomp en de bureaucratie rondom de schadeafwikkeling. Er is genoeg onderzocht, daadwerkelijke bouwkundige versterking heeft topprioriteit. De financiële middelen moeten voor de uitvoering worden ingezet en niet op onderzoeken, waarvan de uitslag reeds tijden bekend is.

De schade dient op een adequate manier te worden vergoed, het belang van de gedupeerden dient prioriteit te hebben. Deregulering van de gemeentelijke vergunningverlening is daarbij ook een vereiste.

Wonen en Leven
• D66 vindt dat alle inwoners recht hebben op een veilige, groene en gezonde woon- en leefomgeving.
• D66 wil dat inwoners een goede woning hebben in een veilige omgeving en dat de bereikbaarheid per auto, openbaar vervoer, fiets en te voet goed is.
• D66 wil dat de gemeente ruimte biedt om naar eigen ontwerp te wonen.
• D66 wil dat de gemeente de voorzieningen in stand houdt.
• D66 wil dat de woningmarkt goed toegankelijk is voor jongeren en starters.
• D66 wil dat de gemeente ouderen stimuleert om zelf het initiatief te nemen voor alternatieve woonvormen.
• D66 wil een fonds om dorpen en buurten met initiatieven die de leefbaarheid bevorderen te ondersteunen;
• D66 wil dat de gemeente zich inzet om leegstaande kantoren of andere gebouwen om te bouwen tot duurzame, betaalbare (huur)woningen;
• D66 wil dat inwoners tijdig betrokken worden bij plannen rond hun eigen leefomgeving;
• D66 wil dat de gemeente belemmeringen vanuit wet- en regelgeving wegneemt, zodat nieuwe woonvormen en de samenwerking die daarvoor nodig is, makkelijker tot stand komen.
• D66 wil dat bewonersorganisaties tijdig betrokken worden bij alle zaken die hun buurt of dorp betreffen.
• D66 wil dat er een goede aansluiting is van de servicebus is op het trein- en busstation.
• D66 wil dat samen met school, ouders en gemeente de verkeersveiligheid rondom de scholen wordt verbeterd.
• D66 wil bevorderen dat het centrum en de wijkwinkelcentra aantrekkelijke plekken zijn om te winkelen, te ontspannen en te recreëren. Zet informatiezuilen in de 4 winkelcentra om alle mogelijkheden goed over het voetlicht te brengen.
• D66 wil dat ervoor wordt gezorgd dat men graag even van de A7 en N33 afslaat voor een bezoek aan Veendam. Ondernemers worden opgeroepen om activiteiten & evenementen te organiseren die daarbij helpen.
• D66 wil de zogenaamde verblijfsgebieden veraangenamen met meubilair, groen, kleur, licht en kunst.
• D66 wil dat de mogelijkheden onderzocht worden om (meer) oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen bij de winkelcentra te realiseren.Stem D66 Veendam!

Inhoud verkiezingsprogramma D66 Veendam 2018 – 2022

D66 Veendam is open, duurzaam en toekomstgericht. Wilt u weten hoe D66 Veendam denkt over diverse andere belangrijke beleidsonderdelen van de gemeente Veendam? Klik dan op een van onderstaande punten uit het verkiezingsprogramma van D66 Veendam voor de periode 2018 – 2022.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018