Steun ons en help Nederland vooruit

Werken en Ondernemen in Veendam | Verkiezingsprogramma D66 Veendam 2018 – 2022

De verdubbeling van de N33 heeft de centrumfunctie van Veendam versterkt. D66 wil Veendam als vestigingsplaats voor bedrijven en als woonplaats voor werknemers aantrekkelijker maken. Een uitstekende ICT-infrastructuur – Veendam is reeds grotendeels voorzien van glasvezelkabel – geen betuttelende regeltjes, maar ook een uitstekend winkel- en voorzieningenniveau zijn hiervan onderdelen.

  • D66 Veendam wil een doelstelling formuleren om mensen uit de bijstand te halen.
  • D66 Veendam wil dat (duurzame) ondernemers gestimuleerd worden om zich in Veendam te vestigen.
  • D66 Veendam wil hoogwaardige banen trachten te behouden voor de regio.
  • D66 Veendam wil initiatieven ondersteunen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het bedrijfsleven aan een volwaardige baan te helpen.

De ligging van de gemeente Veendam biedt veel mogelijkheden voor ondernemerschap en groei. D66 zet daarbij in op duurzame innovatie en technologie en het stimuleren van de circulaire economie.

Om ondernemers alle kansen te bieden moet de gemeente actief en vroegtijdig duidelijkheid verschaffen over gemeentelijke beslissingen, wetgeving en eventuele nieuwe projecten. Daarom pleit D66 voor goede contacten met het bedrijfsleven, een gemeente waar ambtenaren werken met hart voor ondernemerschap die niet achter een loket afwachten maar actief de ondernemers benaderen.

D66 wil dat Veendam vooroploopt in technologische ontwikkelingen. Een broedplaats, thuishaven en trekpleister voor innovatieve bedrijven en talentvolle individuen. Met inwoners die dankzij goede digitale vaardigheden grip hebben op digitale kansen en bedreigingen. Met bedrijven die digitale kansen benutten en een overheid die technologie omarmt en stimuleert.

Ruimte voor ondernemerschap en innovatie

D66 wil dat de gemeente zorgvuldig omgaat met ondernemers. De gemeente dient ondernemers niet te frustreren met betuttelende regelgeving, maar een gesprekspartner te zijn en waar mogelijk ondernemers te faciliteren.

D66 wil de detailhandel in Veendam de ruimte geven om zich te ontwikkelen, ook op perifere locaties. Laat het aan de ondernemers over om actief in te spelen op de veranderende winkelbehoeften. Snoei de regels voor grootschalige detailhandel buiten het centrum en bied meer mogelijkheden voor functiemenging in het centrum, zoals winkel- en uitgaansgebieden.

D66 wil een helder en realistisch plan voor het centrum. Geef invulling, stimuleer en help winkeliers bij de realisatie, betrek projectontwikkelaars en verhuurders in een toekomstvisie.

D66 wil ruim baan voor ZZP’ers die gezamenlijk flexibele huisvesting zoeken. Maak bestemmingsplannen flexibeler, zodat eigenaren van leegstaande kantoorpanden gemakkelijker een nieuwe bestemming voor hun eigendom kunnen vinden en ondernemers gemakkelijker uitvoering kunnen geven aan een goed idee.

D66 stimuleert goede verbindingen tussen bedrijfsleven en mbo-onderwijs, voor stageplekken en traineeships.

  1. Stem D66 Veendam!

    Inhoud verkiezingsprogramma D66 Veendam 2018 – 2022

    D66 Veendam is open, duurzaam en toekomstgericht. Wilt u weten hoe D66 Veendam denkt over diverse andere belangrijke beleidsonderdelen van de gemeente Veendam? Klik dan op een van onderstaande punten uit het verkiezingsprogramma van D66 Veendam voor de periode 2018 – 2022.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018