Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugd en Onderwijs in Veendam | Verkiezingsprogramma D66 Veendam 2018 – 2022

Onderwijs op elk niveau heeft voor D66 topprioriteit. Dat is lokaal niet anders, voor D66 Veendam heeft het onderwijs topprioriteit en het is een belangrijk speerpunt in ons verkiezingsprogramma.

D66 wil mensen zoveel mogelijk vrijheid geven om hun eigen keuzes te maken. Goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen niet alleen meer keuzes hebben in hun leven, maar ook beter in staat zijn die keuzes zelf te maken.

Onderwijs zorgt ervoor dat mensen de talenten die ze hebben tot het uiterste kunnen benutten. Dat ze een vak kunnen leren en een diploma kunnen halen dat toegang geeft tot de arbeidsmarkt van vandaag en morgen.

Onderwijs is niet alleen de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, maar vormt ook de motor van onze economie. Alle kinderen moeten daarom de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen.

Dit begint al vanaf de peuterleeftijd: voor iedere peuter moet er plek zijn op een crèche of peuterspeelzaal. Er moeten voldoende extra uren voorschoolse en vroegschoolse educatie beschikbaar zijn.

D66 is van mening dat geen enkele peuter met een (taal)achterstand aan de basisschool zou moeten beginnen. De gemeente zorgt ervoor dat iedere school over goede huisvesting beschikt, zodat de school zich op het geven van het beste onderwijs kan concentreren.

Door goede samenwerking en aansluiting tussen onderwijs, opvang, recreatie, sport, zorg en cultuur zet D66 de belangen van het kind centraal. Op termijn wil D66 streven naar Brede Scholen: kind centra waar onderwijs, kinderopvang, sport- en wijkverenigingen gezamenlijk de beste faciliteiten tot hun beschikking hebben.

D66 is een groot voorstander van kwalitatief en passend onderwijs voor ieder kind. Dit betekent dat er ook oog moet zijn voor de grenzen van regulier onderwijs. Een goede vorm van speciaal onderwijs in Veendam is onontbeerlijk en verdient voldoende aandacht en middelen.

Kinderen horen op te groeien in een gezonde omgeving. Een gezonde omgeving hoort een rookvrije omgeving te zijn. D66 is blij dat de gemeente Veendam reeds heeft besloten te willen streven naar een rookvrije gemeente en ziet graag op korte termijn concrete maatregelen. Dit zal de drempel verlagen om elkaar aan te spreken.

Opvoeden en opgroeien van kinderen is een samenspel tussen gezin, familie, school, buurt en verenigingsleven. De gemeente streeft er naar die samenhang te bevorderen om problemen terug te dringen.

Jeugd en Onderwijs
• D66 wil dat er voor iedere peuter een plek is op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.
• D66 wil dat er, voor ieder kind dat dat nodig heeft, extra uren voorschoolse en vroegschoolse educatie beschikbaar en betaalbaar zijn.
• D66 wil, tezamen met de schoolbesturen, het integraal huisvestingsplan voor het onderwijs kritisch onder de loep nemen en inventariseren welke behoeftes de scholen hebben op het gebied van huisvesting.
• D66 vindt dat er op termijn gestreefd moet worden naar Brede Scholen.
• D66 vindt het belangrijk dat ook speciaal onderwijs in Veendam voldoende aandacht krijgt en over voldoende middelen beschikt.
• D66 is voorstander van een grote betrokkenheid van ouders en leerlingen bij hun onderwijsinstelling.
• D66 wil dat Veendam zich aansluit bij het initiatief “Op weg naar een rookvrije generatie” en ziet op korte termijn graag zo veel mogelijk concrete rookvrije maatregelen.
• D66 wil in ieder geval dat iedere speeltuin in Veendam rookvrij wordt.
• D66 wil dat de gemeente een convenant sluit met scholen, ouders, sportverenigingen en wijkverenigingen waardoor deze partijen zich actief zullen inspannen om een gezondere omgeving te bevorderen voor onze jeugd. Preventie van overgewicht bij jongeren is hierbij een belangrijk aandachtspunt.
• D66 vindt dat het vroegtijdig herkennen van schoolverzuim hoge prioriteit moet hebben.
• D66 wil dat er in iedere wijk één sociaal wijkteam is dat zich bezighoudt met alle hulp- en zorgvragen, dus ook op het gebied van de jeugdzorg.Stem D66 Veendam!

Inhoud verkiezingsprogramma D66 Veendam 2018 – 2022

D66 Veendam is open, duurzaam en toekomstgericht. Wilt u weten hoe D66 Veendam denkt over diverse andere belangrijke beleidsonderdelen van de gemeente Veendam? Klik dan op een van onderstaande punten uit het verkiezingsprogramma van D66 Veendam voor de periode 2018 – 2022.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018