Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën in Veendam | Verkiezingsprogramma D66 Veendam 2018 – 2022

Met de decentralisatie van overheidstaken op het gebied van Jeugdzorg, WMO en Participatie zijn de risico’s voor de gemeente wel toegenomen.  Daarin is voorzien door extra te reserveren en te sturen op de uitgaven.

Voor de huidige situatie is dit toereikend, maar D66 is van mening dat voor vernieuwing in de zorg en het inzetten op meer preventie meer financiële ruimte gecreëerd moet worden. D66 pleit daarom voor het instellen van een Innovatiefonds Sociaal Domein van 1 miljoen euro. Projecten om te kunnen experimenteren met nieuwe vormen van zorg, die beroep op duurdere vormen van zorg moeten beperken, kunnen hieruit bekostigd worden.

Ook voor investeringen in duurzaamheid acht D66 het wenselijk een fonds in te richten waarmee projecten op het gebied van duurzaamheid kunnen worden gestimuleerd. Hiervan kunnen zowel de eigen ambtelijke organisatie als burgerinitiatieven gebruik maken.

  • D66 wil dat de stijging van gemeentelijke woonlasten (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) maximaal gelijke tred houdt met de inflatie.
  • D66 is voor de inrichting van een innovatiefonds voor vernieuwing binnen de zorg van             € 1.000.000.
  • D66 is voor de inrichting van een stimuleringsfonds voor verduurzaming van € 1.000.000.

Stem D66 Veendam!

Inhoud verkiezingsprogramma D66 Veendam 2018 – 2022

D66 Veendam is open, duurzaam en toekomstgericht. Wilt u weten hoe D66 Veendam denkt over diverse andere belangrijke beleidsonderdelen van de gemeente Veendam? Klik dan op een van onderstaande punten uit het verkiezingsprogramma van D66 Veendam voor de periode 2018 – 2022.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018