Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur en Burger in Veendam | Verkiezingsprogramma D66 Veendam 2018 – 2022

De gemeente is er voor haar inwoners.

De gemeente is de overheid die het dichtst bij de burger staat. In de toekomst zullen steeds meer taken vanuit provincie en rijk worden overgeheveld naar de lokale overheid en daarom is een excellente dienstverlening van belang voor het vertrouwen dat burgers in het algemeen in hun overheid stellen.

Voor D66 betekent dit dat de gemeente verder moet veranderen. Kernwoorden zijn hierbij: servicegericht, faciliterend, participerend, betrokken, transparant en integer.

Een ontevreden burger moet een loket hebben voor zijn klacht. Onderzocht moet worden of de huidige klachten-, bezwaar- en beroepsregeling binnen de gemeente Veendam volstaat.

D66 wil dat de gemeente voor iedereen toegankelijk is. Dat geldt voor de website, telefonie, de balie en andere fysieke inlooppunten.

Burgers en ondernemers moeten zich gehoord voelen en de gemeente als toegankelijk en betrokken ervaren. Dat wil D66 bereiken door hogere eisen te stellen aan de kwaliteit van de website en digitale dienstverlening.

Waar enigszins mogelijk, moet de burger zijn zaken digitaal kunnen regelen.

Inwoners, ondernemers en organisaties met goede ideeën moeten in staat worden gesteld hun wensen te realiseren. Samenwerking en kennis delen zijn daarbij cruciaal om interessante kansen te creëren.

De gemeenteraad moet uiteindelijk de verschillende belangen tegen elkaar kunnen afwegen. Ook in de lokale democratie moet iedereen kunnen meedoen.

Nu in het kader van decentralisatie steeds meer taken naar de gemeenten worden overgeheveld, moeten gemeenten een sterke(re) bestuurskracht hebben en over een op zijn taken berekende ambtelijke organisatie beschikken.

De gemeentelijke dienstverlening dient van constante hoge kwaliteit te zijn en de burger moet er op kunnen vertrouwen dat afspraken worden nagekomen.

De gemeente dient een bondgenoot te zijn voor de burger en door iedere burger als toegankelijk en betrokken worden ervaren. Daarom is D66 is voorstander van een gemeentelijke herindeling.

Bestuur en Burger

• D66 is voorstander van een gemeentelijke herindeling.
• D66 vindt dat samenwerking tussen de gemeente, instellingen en organisaties, ondernemers en ondernemende inwoners zoveel mogelijk gestimuleerd moet worden.
• D66 wil dat integriteit voor iedereen in het bestuur en de ambtelijke organisatie een vanzelfsprekendheid is.
• D66 wil dat gebruik gemaakt wordt van digitale media en diensten en dat zoveel mogelijk informatie over voornemens en plannen in een vroeg stadium beschikbaar is. Dit zou bijvoorbeeld in een soort track&trace-systeem kunnen, waarmee de gemeente inzichtelijk maakt wat de status is, welke ambtenaar contactpersoon is en waaraan gewerkt wordt.
• D66 wil dat alle communicatie vanuit de gemeente (mondeling, schriftelijk en digitaal) te begrijpen is voor laaggeletterden en dat laaggeletterden bij de toetsing van de communicatiemiddelen betrokken worden, aangezien 16% van de inwoners van Veendam laaggeletterd is.
• D66 wil burgers de kans geven om hun zaken met de gemeente buiten werktijd te regelen.
• D66 wil dat, waar enigszins mogelijk, zaken digitaal geregeld kunnen worden.
• D66 pleit voor een maximale invloed van burgers en maatschappelijke instellingen op het besluitvormingsproces in de gemeenteraad.
• D66 vindt dat ieder voorstel dat in de raad behandeld wordt voorzien moet worden van een participatieparagraaf, waarin is aangegeven op welke manier inwoners en organisaties zijn betrokken bij de totstandkoming van het voorstel.
• D66 is van mening dat onderzocht moet worden of de huidige klachten-, bezwaar- en beroepsregeling volstaat.Stem D66 Veendam!

Inhoud verkiezingsprogramma D66 Veendam 2018 – 2022

D66 Veendam is open, duurzaam en toekomstgericht. Wilt u weten hoe D66 Veendam denkt over diverse andere belangrijke beleidsonderdelen van de gemeente Veendam? Klik dan op een van onderstaande punten uit het verkiezingsprogramma van D66 Veendam voor de periode 2018 – 2022.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018