Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 21 februari 2017

Open brief over de gemeentelijke herindeling aan de inwoners en ondernemers van de gemeente Veendam  

 

Net als u hebben we uit de media moeten vernemen dat het besluit over de herindeling in Veendam, nog voordat de besluitvorming in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden, al genomen is. De fracties van Gemeente Belangen, SP en VUK hebben kenbaar gemaakt tegen een voorstel te stemmen over een herindeling met Pekela en Stadskanaal. Samen hebben zij een meerderheid in de raad en daarmee lijkt dit negatieve besluit een voldongen feit.

Belangrijkste argumenten van deze partijen zijn dat Veendam financieel gezond is en het op economisch gebied beter doet dan Pekela en Stadskanaal. Ook stellen zij dat het huidige gemeentebestuur goed functioneert en er voor herindeling geen draagvlak onder de bevolking is.  Verder zien de partijen geen verbinding met Stadskanaal.

Naar de mening van CDA, D66, PvdA en CU gaan zij hierbij voorbij aan de belangrijke vraag of onze huidige gemeenten, ieder voor zich, niet alleen nu maar ook in de toekomst voldoende in staat zijn om de steeds complexere vraagstukken op het gebied van werk en zorg te kunnen oplossen en de instandhouding van voorzieningen kunnen borgen.

Onafhankelijk onderzoeksbureau Berenschot heeft in opdracht van de PSV-gemeenten een rapport uitgebracht met conclusies en aanbevelingen voor de drie gemeenteraden. De uitkomsten van het rapport geven de raden daarbij voldoende informatie om onderbouwd en verantwoord een besluit te kunnen nemen over de herindeling.

Uitkomst van het rapport is dat het Pekela al op korte termijn en de gemeenten Veendam en Stadskanaal op de middellange termijn aan voldoende bestuurlijke slagkracht en middelen ontbreekt.

Berenschot geeft een duidelijk vergezicht waarbij een gemeente met 72.000 inwoners beter in staat is om zijn ondernemers te faciliteren, de leefbaarheid in het gebied te borgen en onze  belangen regionaal en landelijk te behartigen. Een dergelijke gemeente kan leidend zijn om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.

Wij herkennen ons niet in het standpunt dat draagkracht in de samenleving ontbreekt. Ondernemers en maatschappelijke instellingen in de regio hebben nadrukkelijk uitgesproken dat ze een herindeling tussen de PSV- gemeenten steunen.

Verder zien wij juist een sterke economische, culturele en historische verbinding met Pekela en Stadskanaal. Wij dragen zelfs dezelfde naam: De Groninger Veenkoloniën.

Mocht u het volledige rapport ‘Vruchtbare Bodem?’ van Berenschot willen doornemen, dan kunt u dit opvragen bij de griffier via griffier@veendam.nl.

Heeft U nog vragen of opmerkingen, dan kunt u deze aan ons kenbaar maken voor 28 februari a.s.

Met vriendelijke groet,

Ina Hilbrants,          Alian Spelde,        Ans Grimbergen,        Dirk Klamer,

CDA                          D66                        PvdA                            ChristenUnie