Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 juli 2016

Onderzoek. Droom. Ontdek.

Sprookjes bestaan niet. Toch?  Nou, niets is minder waar : In Veendam komen ze de volgende week weer tot leven.  As. zaterdag organiseert Bogdike, samen met Summerfun en Hoi Pippeloi een Sprookjesdag in het winkelhart van Veendam. Er is dan weer een hoop te zien en te beleven, voor jong en oud.
Dit evenement is een van de vele activiteiten die in Veendam worden georganiseerd (afgelopen zaterdag was het met de Night of the Guitars ook al raak, een bomvol Museumplein).  Top!

Niet alleen in het Centrum is er reuring, ook het Borgerswold heeft aan aantrekkingskracht gewonnen. Een heleboel nieuwe mogelijkheden om te recreëren en daarnaast nog een prachtig nieuw restaurant. Heel  goed dat er nu een toegang is vanaf de Veendammerweg en dat het Borgerswold daardoor gemakkelijker bereikbaar is.

Gelukkig is er ook beweging als het gaat om het Lloydsterras, nieuwe bedrijven en verkochte bouwkavels.  Maar Veendam heeft al een heleboel  bijzondere bedrijven, klein en groot. Tijdens de werkbezoeken van de raad aan deze bedrijven raak ik altijd weer verrast door de uitstraling die Veendammer bedrijven hebben over de rest van het land en zelfs over de hele wereld.
Ik hoorde laatst dat wij in Veendam bijna 15.000 arbeidsplaatsen hebben en dat is uitzonderlijk hoog voor een gemeente van onze omvang. Ik ben trots op Veendam.

Ook een heel mooi sprookje is, wat D66 betreft, het nieuwe Leer- en Sportpark. Onderwijs en sport bij elkaar op een campus. Deze ontwikkeling biedt  veel kansen en de Winkler Prins zal nog aantrekkelijker worden voor leerlingen in de regio. Uit onderzoek is gebleken dat leren en bewegen een ideale combinatie is, die er voor zorgt dat er betere resultaten geboekt kunnen worden.
Onze leerlingen komen straks dus nog slimmer van de middelbare school.

Helaas hebben we in Veendam  (dit geldt voor de hele regio) nog wel te maken met een hoog percentage aan laaggeletterdheid. Tijdens  mijn betoog in nov. 2015 heb ik het College gevraagd de regie te pakken als het gaat om een Plan van Aanpak om laaggeletterdheid onder de inwoners te beperken. Want wij realiseren ons dat vaak niet, maar als je laaggeletterd bent, dan brengt dat tal van problemen met zich mee.

Ouders met een lage taalvaardigheid kunnen hun kinderen minder goed ondersteunen op school en kinderen die opgroeien in een taalarm gezin lopen daarmee zelf meer risico om een taalachterstand op te lopen. Laaggeletterdheid gaat vaak samen met lage reken- en digitale vaardigheden. Het ontbreken van financieel overzicht  kan leiden tot schulden.
Laaggeletterdheid bemoeilijkt ook de arbeidsparticipatie, de kans op een baan of het behoud van de baan is kleiner.
Bijna 40% van de laaggeletterden in Nederland ervaart hun gezondheid als matig tot slecht.
Ook zijn zij vaker inactief in de zin dat zij niet werken, naar school gaan of vrijwilligerswerk doen.

Ik ben heel blij dat het College mijn vraag gehonoreerd heeft en we binnenkort over een  ‘aanvalsplan laaggeletterdheid’ kunnen beschikken.

Ook belangrijk voor onze inwoners is een gemeentelijke herindeling.
De belangrijkste reden voor een gemeentelijke herindeling is dat we onze burgers kunnen blijven bedienen. En dat ze hier goed  kunnen blijven wonen, leven en werken.  Door de herindeling bundelen we onze krachten en versterken we onze landelijke invloed. En dat biedt kansen! Een grotere gemeente is ook nodig om financieel gezond te blijven en de voorzieningen en leefbaarheid op peil te houden.

Door de herindeling ontstaat een sterke gemeente die op een kwalitatief goede en krachtige wijze de dienstverlening voor de burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kan vormgeven, een gemeente die voorbereid is op een toekomst waarin steeds meer taken bij de gemeentelijke overheid worden neergelegd en die een sterke rol kan gaan spelen in de regio. De nieuwe gemeente zal met zo’n 72.000 inwoners groter zijn dan bijvoorbeeld Assen, Hoogeveen en Heerenveen. Samenwerking met buurgemeenten zal nog steeds gewenst blijven, maar met die omvang kan zij meer voor haar inwoners betekenen dan wanneer zij niet meegaat in deze opschaling. Dan zou zij immers een van de kleinste gemeenten zijn in de provincie.

Onder inwoners van Scheemda, Reiderland en Winschoten leefde de angst dat met de herindeling de afstand tussen hen en het gemeentelijk bestuur groter zou worden. Met de herindeling tot gemeente Oldambt is het tegendeel bewezen: het blijkt dat binnen de heringedeelde gemeente Oldambt kleinschaligheid beter gefaciliteerd kan worden. Voorwaarde is wel dat de dialoog tussen gemeente en bewoners en de samenwerking goed worden georganiseerd en verankerd in de werkwijze van de nieuwe gemeente. Na de herindeling is in Oldambt bewust een dorpenstructuur (een vorm van kernenbeleid) ingevoerd. In de nieuwe gemeentelijke structuur heeft elk dorp bijvoorbeeld een eigen contactpersoon. In gesprekken met gemeentelijke ambtenaren geven inwoners aan dat zij het gevoel hebben dat de afstand tussen hen en het gemeentebestuur nu verkleind is.

Op 1 januari 2015 werd de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg en belangrijke delen van de AWBZ. Een stelselwijzing die gepaard ging met een forse verlaging van het budget.

Over 2015 kunnen we tevreden zijn met de resultaten. Ondersteuning voor de meeste burgers is dichtbij, vroegtijdig en laagdrempelig aanwezig.  Door een goede samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders is dit eerste jaar de zorgcontinuïteit binnen het verlaagde budget voor veel kwetsbare inwoners gerealiseerd.

Zelfs het faillissement van TSN heeft voor inwoners en medewerkers slechts tot een korte periode van onzekerheid geleid en is er met Thuishulp een goede doorstart gerealiseerd.

Voor 2016 en verder is D66 benieuwd naar de verdere doorontwikkeling binnen jeugdzorg en WMO. Met de nog steeds dalende middelen is het noodzakelijk om zorg en ondersteuning op een andere wijze vorm te geven.

Inwoners, zorgaanbieders en gemeenten dienen in te zetten op transformatie. Op zoek gaan naar nieuwe wijzen van hulpaanbod, slimmer samenwerken en het slechten van het onderscheid tussen systeemdenken van organisaties en de wijze waarop inwoners hun leven ervaren.

Wij zien hierin een grote uitdaging, maar met de resultaten over 2015 is er een basis om dit met vertrouwen tegemoet te zien.

Minder rooskleuring is de beeldvorming rondom het Akkoord van Westerlee. Onze Wedeka doet het goed en de TDC’s worden steeds meer gezien als een succesvolle werkwijze om burgers te begeleiden naar werk. Maar het verschil van inzicht tussen de betrokken partijen binnen het Akkoord van Westerlee over de toekomstige inrichting van het SW-bedrijf en de positionering van de TDC’s  lijkt maar niet tot een einde te komen.

Wellicht houden we elkaar te veel vast op vermeende miljoenen uit Den Haag en wordt het tijd om ons de vraag te stellen of we het op eigen kracht niet tot een beter resultaat kunnen brengen?  Zeker in het licht van een eventuele herindeling met Stadskanaal is dit naar de mening van D66 een interessante overweging.

Tot slot

Tijdens de algemene beschouwingen maken we de balans op en we blikken vooral vooruit met als doel om te bezien of het ingezet beleid voldoende bijdraagt aan het welzijn van de inwoners.

In mijn bijdrage heb ik het vaak in positieve zin over het inzetten op verandering. Of dat nu gaat over het ontwikkelen van andere vormen van zorgaanbod of om het bundelen van de krachten in een nieuwe gemeente. Het gaat altijd om een verandering. Dit roept vaak weerstand op.

 

Waarom is verandering zo eng?

In de psychologie wordt de volgende verklaring gegeven: Veel mensen denken onterecht dat ze bang zijn voor de verandering zelf. Vaak is niet dat de oorzaak van de angst, aangezien mensen avontuurlijk en ontdekkend zijn ingesteld. Het is dus niet zo eng om het onbekende te betreden, maar juist erg eng om het bekende te verlaten. Wat je nu hebt is je bekend, maar wat zul je er voor terugkrijgen? Mensen zijn zo geprogrammeerd dat ze beschermen wat ze nu hebben. Zekerheid verliezen leidt tot een toename van angst. Kortom: iets kwijtraken kost ons veel meer dan dat iets krijgen ons oplevert.

Daarom zou ik met een citaat van Mark Twain willen afsluiten:

Over twintig jaar zul je meer spijt hebben van de dingen die je niet deed dan van wat je wel gedaan hebt.

Dus gooi de trossen los. Zeil de veilige haven uit. Vang de passaatwind in je zeilen.

Onderzoek. Droom. Ontdek.

Alian Spelde
fractievoorzitter D66 Veendam