Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 oktober 2018

Moties bevingsproblematiek aangenomen op D66-congres 6 oktober

Tijdens het landelijk D66-congres is een drietal door noordelijke D66-leden ingediende moties over de aardbevingsproblematiek met ruime meerderheid aangenomen. De Tweede Kamerfractie zal zich de komende periode dus inzetten om de versterkingsoperatie direct te gaan starten, de gaswinning zo gauw mogelijk naar een veilig niveau te brengen en om kinderrechten sterker te verdedigen.

 

De motie over kinderrechten werd op het congres verdedigd door mr. Jeroen Koning, lid D66 uit Veendam. In de motie roepen de leden van D66 de Tweede Kamerfractie op zich in te spannen om de kinderrechten te waarborgen en de regering aan te spreken op haar verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK).

Aanleiding voor het indienen van de motie waren onder meer de volgende overwegingen:

– Dat de verschillende gaswinningsbesluiten met geen woord reppen over het belang van het kind.

– De Nederlandse overheid derhalve op geen enkele wijze laat merken op welke wijze het belang van het kind is meegewogen in de gaswinningsbesluiten.

– Kinderen in het aardbevingsgebied net zoals volwassen gebukt gaan onder stress en daardoor ernstige gezondheidsrisico’s lopen.

– Voorgaande in strijd is met het belang van het kind dat het in goede gezondheid opgroeit.

– De Nederlandse overheid met betrekking tot de waarborging van de gezondheid een belangrijke rol heeft te vervullen ingevolge artikel 24 IVRK.

– Dat de Nederlandse overheid, gelet op General comment no. 15, moet streven naar een realisering de grootst mogelijke mate van gezondheid voor kinderen.

– Onder gezondheid als bedoeld in artikel 24 IVRK ook een veilige opgroei-omgeving en het voorkómen van ziekte, letsel en ongevallen valt.

– De Nederlandse overheid gelet op voorgaande en gelet op de trage hersteloperaties in het aardbevingsgebied tot op heden ernstig te kort schiet in haar verantwoordelijkheid jegens kinderen in dit gebied.