Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 3 februari 2018

Motie D66 Veendam voor onderzoek naar nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting krijgt brede steun binnen raad en college!

D66 Veendam wil dat wordt onderzocht hoe we ook in Veendam zo spoedig mogelijk van het Groningse gas af kunnen. We hebben daarom maandag 5 februari tijdens de raadsvergadering onderstaande motie ingediend waarin we het college vragen om daarover met voorstellen te komen en concreet beleid te ontwikkelen. De motie kreeg raadsbrede steun en het college gaat er mee aan de slag.

Dan kunnen snel stappen gezet worden om huizen niet te verwarmen met Gronings gas, maar met schone energie.

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 30 januari 2018 besloten heeft dat gemeenten zelf mogen bepalen of bij nieuwbouwwoningen een gasaansluiting wordt gerealiseerd.

Nu is het nog zo dat 96% van de huizen in Nederland gas gebruikt voor de verwarming.

Nieuwbouwhuizen worden nog steeds verplicht aangesloten op het gasnet. Daar wil D66 een einde aan maken.

 

Motie zo snel mogelijk uitvoeren van schrappen verplichte gasaansluitplicht

De raad van de gemeente Veendam in vergadering bijeen op maandag 5 februari 2018

Constaterende dat:

– De Tweede Kamer op dinsdag 30 januari 2018 besloten heeft dat gemeenten mogen bepalen of bij nieuwbouwwoningen een gasaansluiting wordt gerealiseerd;

– In de wet is vastgelegd dat er in principe geen gasaansluiting wordt gerealiseerd tenzij er sprake is van zwaarwegende redenen van algemeen belang, waaronder begrepen de maatschappelijke kosten en baten.

Overwegende dat:

– Om de klimaatdoelen van Parijs te halen het noodzakelijk is dat woningen op een duurzame wijze verwarmd worden en dat op termijn het gebruik van aardgas uitgefaseerd zal worden;

– Vanwege de klimaatdoelstellingen én de maatschappelijke kosten die met de aanleg van aardgasnetten gemoeid zijn, het niet wenselijk is om nieuwbouwwoningen nog op aardgas aan te sluiten.

Verzoekt het college:

1. Te onderzoeken op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de realisatie van gasloze woningen in Veendam;

2. Onderzoek te doen naar het opzetten van een warmtenet; Hiervoor de kosten en baten in beeld te brengen en dit te presenteren aan de gemeenteraad;

3. Bij lopende initiatieven en grond van derden het gesprek aan te gaan met initiatiefnemers over aardgasvrije nieuwbouw,

en gaat over tot de orde van de dag.

A. Spelde

D66 Veendam