Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 juli 2017

Gemeenteraad 3 juli: NedMag

NedMag heeft bij het Ministerie van EZ een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor een uitbreiding en renovatie van de zoutwinningslocatie in Borgercompagnie en in dit kader wordt aan ons, de gemeenteraad, gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Het voorstel van het college waarover wij vanavond debatteren, heeft de afgelopen periode veel losgemaakt. Inwoners van Borgercompagnie hebben in het verleden hinder ondervonden van de activiteiten van NedMag. D66 begrijpt dat de brief die zij op 26 mei 2017 van NedMag ontvingen nogal rauw op hun dak is gevallen. Net zoals wij begrijpen dat veel inwoners van de provincie Groningen huiverig zijn geworden voor de winning van delfstoffen onder hun huizen.

 

Dit dossier dwingt ons om er bij stil te staan wat onze taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn als gemeenteraad, als volksvertegenwoordiger in de lokale politiek. Is het onze taak om te luisteren naar inwoners die overlast vrezen door de uitbreiding van de NedMag? Ja, dat is het zeker. Is het onze taak om te luisteren naar burgers die, door de aardbevingsproblematiek in onze provincie, bang zijn geworden voor mijnbouw? Is het onze taak om ons, waar we kunnen, in te zetten voor deze burgers? Ook dit kan ik met een volmondig “ja” beantwoorden. Daarnaast is het onze taak om alle besluiten die aan ons gevraagd worden zorgvuldig te behandelen en om beslissingen op de juiste feiten en gronden te baseren. Dit om ervoor te zorgen dat onze besluiten rechtmatig zijn, en daarmee eerlijk tegenover alle belanghebbenden.

Als ik nu in dit dossier naar de feiten kijk, dan zie ik dat er niet meer zout gewonnen zal worden dan onder de huidige vergunning is toegestaan. In die zin worden de activiteiten niet uitgebreid. Integendeel, er is sprake van een uitbreiding waarbij in het huidige winningsplan al rekening is gehouden. Er is sprake van een aanpassing van de bestaande vergunning, een aanpassing die weinig ruimtelijke impact heeft. Je zou zelfs kunnen stellen dat de huidige situatie verbeterd wordt door deze aanpassing.

De wet stelt dat een gemeenteraad een gevraagde verklaring van geen bedenkingen alleen mag weigeren in het belang van een goede ruimtelijke ordening. Ook dient een dergelijk besluit afdoende gemotiveerd te worden, wat betekent dat er valide argumenten moeten zijn om de door NedMag aangevoerde argumenten en feiten te weerleggen. Wanneer wij hier vanavond een besluit nemen dat niet aan deze vereisten voldoet, kan het besluit in rechte worden aangevochten en dat levert enkel vertraging op. Daar is helemaal niemand bij gebaat.

Het belang van burgers die mogelijk overlast zullen ondervinden van de bouwactiviteiten, zijn natuurlijk “belangen van een goede ruimtelijke ordening” die wij mee moeten wegen. NedMag heeft inmiddels ingestemd met een aantal voorwaarden om deze overlast tot een minimum te beperken en goed te blijven communiceren met alle omwonenden.

Deze feiten en gronden beschouwd, komen wij tot de conclusie dat de gemeenteraad naar mijn mening geen reden heeft de gevraagde verklaring van geen bedenkingen te weigeren. Er is niets mis met de verklaring zelf, zoals de meeste fracties ook wel erkend hebben. Ik wil daarom nog opmerken dat D66 het niet zuiver en ook onverantwoordelijk vindt om andere feiten en emoties, of zelfs heel andere onderwerpen zoals de gaswinning door de NAM, ten grondslag te leggen aan het besluit over deze verklaring.
D66 stemt daarom voor het voorstel zoals dat door het college wordt gedaan. Dit laat uiteraard onverlet dat D66 alle ontwikkelingen op dit vlak zal blijven volgen en zich in zal blijven zetten voor iedere burger die op welke manier ook hinder ondervindt van mijnbouw.

Fractie D66 Veendam