Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 februari 2018

Daarom maakt D66 Veendam het verschil! Dit zijn onze plannen voor 2018 – 2022

Waarom zou jij voor D66 Veendam kiezen? Waarom maakt D66 Veendam het verschil? In ons verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2018 – 2022 gaan we daar uiteraard uitgebreid op in. Maar hier doen we dat ook in een beknopt overzicht.

 

 

 

Dit zijn de speerpunten van D66 Veendam voor de raadsperiode 2018 – 2022

  • Versterken van het onderwijs, bij- en nascholing
  • Actieve woon- en leefgebieden
  • Versterking van het winkelgebied
  • Bieden van een gezonde omgeving voor iedereen
  • Zorg organiseren in de eigen woonomgeving
  • Bevorderen lokaal ondernemerschap
  • Duurzame samenleving
  • Samenwerking in de regio

Samenwerking in de regio

Met het verdergaande aantal herindelingen in de provincie Groningen verandert de positie van de gemeente Veendam.

Tot 1 januari 2018 behoorde Veendam nog tot de grotere gemeenten in de provincie. In de komende jaren zal Veendam tot de kleinere gemeenten behoren. Dat betekent dat de positie van Veendam aan invloed in regionaal verband zal inboeten.

Het is daarom van belang om te kiezen voor vergaande samenwerking, waarbij herindeling op termijn niet zal worden uitgesloten.

Onderwijs als kans om achterstanden weg te nemen

Onderwijs is de basis voor gelijke kansen in de samenleving, zowel voor jongeren als volwassenen. Toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt maken het wenselijk om met het onderwijsveld en bedrijfsleven in gesprek te gaan. Belemmeringen wegnemen en grenzen beslechten zien wij als een taak van de overheid.

In onze gemeente is de kwaliteit van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs op een goed niveau. Maar er blijft wel zorg over een aantal ontwikkelingen.

Het aantal kinderen dat met een achterstand begint aan het onderwijs is te hoog. Vroegschoolse educatie wordt nu al aangeboden, maar is niet toereikend.

Daarom kiest D66 voor het inzetten op de Brede School: een ruim aanbod van onderwijs en voorschoolse en buitenschoolse opvang onder een dak.

Daarnaast wil D66 investeren in een betere afstemming tussen zorg en onderwijs om belemmeringen voor kinderen in hun ontwikkeling in een vroeg stadium te beperken.

Een Leven Lang Leren met de Bibliotheek

De rol van de bibliotheek is in de afgelopen jaren flink veranderd. Van een plek waar je boeken kunt lenen is de bibliotheek veranderd in een ontmoetingsplek met een maatschappelijk educatieve functie.

De bibliotheek is een laagdrempelige en levendige plek waar iedereen terecht kan om zich te ontwikkelen, anderen te ontmoeten, te debatteren, te studeren, te werken, geïnspireerd te raken, te maken en te beleven.

D66 ziet de bibliotheek als de spil in onze samenleving waar jong en oud zich kan voorbereiden op samenleven en -werken in de 21ste eeuw. De bibliotheek legt door middel van activiteiten verbindingen. Samen met het onderwijs, welzijnsorganisaties en ondernemersorganisaties draagt de bibliotheek op deze wijze bij aan onze maatschappelijke opgaven, zoals het bevorderen van actief burgerschap, de leefbaarheid, participatie, het vergroten van de eigen kracht en zelfredzaamheid van onze inwoners en sociale samenhang en vitaliteit.

Versterking van het winkelgebied

Voor D66 is het van belang dat er wordt geïnvesteerd in het winkelgebied van Veendam (centrum en wijkwinkelcentra).

We zetten het huidige beleid voort met verdichting van het centrum, waarbij wonen, winkelen en werken goed samengaan.

De gemeente als eigenaar van het openbaar gebied levert haar bijdrage om de straten en de pleinen zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Daarbij moet ook worden gekeken naar een betere ontsluiting van het gebied voor het auto- en vrachtverkeer. D66 is geen voorstander van autoverkeer in de Kerkstraat.

Actieve woon- en leefgebieden

Burgers identificeren zich in de eerste plaats niet met de gemeente waarin ze wonen. Wel met hun dorp, wijk of buurt. Daarom kiezen wij voor meer zeggenschap voor inwoners binnen de eigen buurt. De gemeente zal zorg en ondersteuning in die directe nabijheid aanbieden.

Ook krijgen de buurten en dorpen een ruimer budget om zelf in te kunnen zetten voor welzijnsbevordering. De gemeente faciliteert, de wijk bepaalt.

Zorg en ondersteuning op lokaal niveau organiseren

Vanaf 2015 heeft de gemeente een grotere verantwoordelijkheid op het gebied van de Jeugdzorg, de AWBZ-zorg en de Arbeidsparticipatie. Een opdracht die alleen gerealiseerd kan worden als dit op andere wijze wordt georganiseerd en met meer eigen verantwoordelijkheid voor de eigen burgers.

Aanbod van zorg tijdig en dicht in de buurt georganiseerd, afgestemd op de werkelijke behoefte van de zorgvrager en aanvullend op wat burgers zelf kunnen bijdragen.

Bevorderen lokaal ondernemerschap

De moderne economie kan niet zonder innoverende ondernemers, ondernemende medewerkers en zelfstandige vakmensen (freelancers). Groei van de bedrijvigheid zorgt voor dynamiek en vernieuwing. Groei zorgt voor nieuwe banen.

Duurzame samenleving

Voor D66 gaat duurzaamheid verder dan aandacht voor de natuur. Het gaat er ook om hoe we met elkaar en onze omgeving omgaan. Dat betekent dat naast verduurzaming van de economie ook geïnvesteerd moet worden in het bevorderen van een gezonde leefstijl, een leven lang leren en ruimte creëren voor initiatieven die sociale cohesie bevorderen. Van Bewegen voor Ouderen, de vanBeresteyn Academie tot aan het Fonds Burgerinitiatief.