Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 november 2017

D66 heeft vertrouwen in de toekomst!

 

“Ga uit van de sterktes van de regio” aldus Willem Jonker afgelopen zaterdag in het Dagblad van het Noorden. Jonker is ICT-topman en hoogleraar en geboren en getogen in onze regio. Volgens Willem Jonker is vitalisering van de Oost-Groningse economie mogelijk, maar alleen als er wordt uitgegaan van de unieke sterktes van de regio. Vroeger waren veen, strokarton en steenfabrieken de pijlers van de economie in ons gebied. Jonker ziet drie mogelijke nieuwe ingrediënten voor grootschalige industrie in Oost-Groningen: de aardappelen van Avebe, het magnesium in de bodem van Veendam en de hennepteelt. Voor elk thema heb je volgens Jonker ‘een held’ nodig, een enthousiaste ondernemer met visie die er voor wil gaan. Onze voorouders Willem Vroom (grondlegger Vroom en Dreesmann), Ruurt Hazewinkel (oprichter dagblad Nieuwsblad van het Noorden) en Egbert Wagenborg (grondlegger transport- en scheepvaartbedrijf Koninklijke Wagenborg) waren van die enthousiaste succesvolle Veendammer ondernemers.  D66 heeft er vertrouwen in dat er nu ook goede ondernemers zijn die de kar kunnen trekken om grootschalige bedrijvigheid te creëren rondom elk van die drie thema’s.  Een goede samenwerking tussen overheid, ondernemers en kennisinstellingen is echter essentieel en daarom wil D66 ruimte blijven bieden voor innovatie en blijven investeren in onze toekomst. Van krimpregio naar groeiregio.

Voor D66 is een aantrekkelijk centrum met goede voorzieningen, maar ook bijvoorbeeld goed onderwijs voorwaardelijk als het gaat om het realiseren van plannen.

D66 bepleit de ontwikkeling van plannen voor de reconstructie van het Raadhuisplein en het Veenlustplein. We zien de ontwikkeling van beide pleinen als onderdeel en als eerste fase van een grootschaliger ontwikkeling om het centrum van Veendam aantrekkelijk te maken: aantrekkelijk voor consumenten om te winkelen en te verblijven, aantrekkelijk voor ondernemers om te investeren in hun vastgoed en voor projectontwikkelaars en woningcorporaties voor het initiëren van plannen om bijvoorbeeld in de behoefte aan ruimere appartementen voor ouderen te voorzien.

De stimuleringsregeling zou gebruikt kunnen worden om in de Kerkstraat enkele al langer leegstaande panden te verwerven en te slopen. Gedacht kan worden aan de ontwikkeling van een nieuwe overdekte passage, die de Promenade met de Kerkstraat en het Julianapark verbindt.

Er wordt al tientallen jaren gewacht op een upgrading van de armoedige achterkanten van veel winkels aan de Zuidzijde van de Kerkstraat. Door sloop zou een mooie zichtlijn gecreëerd kunnen worden vanaf de parkeerplaats in het Julianapark naar de Kerkstraat en omgekeerd.  Zo’n ingreep kan nieuwe investeringen uitlokken op het gebied van winkels, wonen en horeca.
Wanneer we het centrum aantrekkelijk willen maken, dan moeten we ook het aanzien van en de toegankelijkheid van de Kerkstraat vanaf het achterliggende parkeerterrein aanpakken. Wellicht leent dit idee zich voor een ontwerpwedstrijd, waarover niet alleen deskundigen, maar ook de inwoners en andere belanghebbenden zich kunnen uitspreken.

Er komen in het centrum een aantal monumentale schoolgebouwen leeg te staan. Wellicht biedt dit mogelijkheden voor kunst en cultuur in combinatie met creatieve ondernemingen.
Gemeenten die veel aandacht besteden aan kunst en cultuur zijn veel aantrekkelijker dan gemeenten waar minder te beleven valt. Mensen genieten intens van cultuur. Zij hebben (meer) geld over voor wonen in een plaats met veel cultuur. Bedrijven vestigen zich daar eerder en daarnaast genereren culturele instellingen zelf ook veel bedrijvigheid en daardoor werkgelegenheid. De aanwezigheid van kunst en cultuur heeft een positief effect op de plaatselijke economie en het leefklimaat. Cultuur is zo een van de knoppen waaraan wij kunnen draaien om de economie te bevorderen.

 

D66 heeft vertrouwen in de toekomst van de kinderen in Veendam!

D66 vindt dat elk kind recht heeft op een goede start en een goede toekomst.
De gemeente heeft daarbij de mogelijkheid en ook de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving voor zowel kinderen als volwassenen. Op de wensenlijst staat het verkeersveiliger maken van de schoolomgevingen en het lijkt D66 een goede zaak om hier geld voor beschikbaar te stellen. Kinderen moeten veilig naar school kunnen gaan.

D66 is tegen huurverhogingen van de sporthallen en sportvelden. We moeten geen maatregelen nemen die de mogelijkheden voor de inwoners van Veendam om te sporten beperken. Sporten is gezond voor zowel lichaam als geest en gezamenlijk sporten zorgt voor sociale contacten.

Deze raad heeft het besluit genomen om fors te investeren in het Leer- en Sportpark aan de Langeleegte. Deze ontwikkeling biedt  veel kansen en Winkler Prins en Ubbo Emmius zullen nog aantrekkelijker worden voor leerlingen in de regio. Uit onderzoek is gebleken dat leren en bewegen een ideale combinatie is, die er voor zorgt dat er betere resultaten geboekt kunnen worden.
Investeren in integrale kind centra of brede scholen, waar naast basisscholen en kinderopvang ook ruimte is voor o.a. jeugdzorg, sport en buurtwerk, zou wat D66 betreft extra kansen kunnen bieden als het gaat om de toekomst van onze kinderen.

 

Als het gaat om de toekomst van onze kinderen dan is het ook belangrijk om de laaggeletterdheid in Veendam terug te dringen. Ongeveer 16% van onze inwoners ouder dan 18 jaar is laaggeletterd. Laaggeletterdheid heeft grote gevolgen voor o.a. opvoeding, gezondheid, werk en inkomen en welbevinden van mensen.
Het wordt de hoogste tijd om in eigen huis e.e.a. verbeteren. Er is inmiddels een taalhuis in Veendam, een samenwerkingsproject van gemeente, stichting Lezen en Schrijven, Noorderpoort, Biblionet Groningen en Compaen. Samen met een docent van het Noorderpoort en veel taalvrijwilligers werken cursisten aan hun  taalvaardigheid. D66 wil het college vragen om in het voorjaar van 2018 een aantal cursisten uit te nodigen voor een bezoek  aan het gemeentehuis. Samen kan er gekeken worden naar de digitale zuil en een groot aantal formulieren, teksten en andere uitingen van de gemeente (ook digitaal). Resultaat zal zijn dat de informatievoorziening vanuit de gemeente beter aansluit bij de inwoners en dat de betrokkenheid van deze groep inwoners bij de gemeente wordt vergroot.

 

Omdat D66 het belangrijk vindt dat ieder kind in een gezonde omgeving opgroeit en dat de gemeente waar dat mogelijk is daaraan een steentje bijdraagt, vragen wij uw aandacht voor het volgende: een gezonde omgeving voor onze kinderen.

Een gezonde omgeving voor kinderen, is een rookvrije omgeving. D66 vindt dat omgevingen waarin zich kinderen bevinden, zoveel mogelijk rookvrij moeten zijn. Niet alleen is het ongezond voor kinderen om mee te roken, ook blijkt uit onderzoek dat kinderen eerder zelf gaan roken, als ze vaak volwassenen hebben zien roken. Een aantal maatschappelijke organisaties is daarom het initiatief “op weg naar een rookvrije organisatie gestart”. Verschillende gemeenten in Nederland, waaronder bijvoorbeeld Groningen, hebben zich al aangesloten bij dit initiatief en ik zou het fantastisch vinden als Veendam ook de ambitie uitspreekt om kinderen in een rookvrije omgeving op te laten groeien.

D66 vindt bijvoorbeeld dat onze gemeentelijke speeltuinen rookvrij moeten worden gemaakt. Kinderen horen niet tussen de sigarettenpeuken in de zandbak te zitten en te worden omringd door rokende volwassenen als zij aan het spelen zijn. Hetzelfde geldt voor sportclubs, sportterreinen en schoolpleinen. Het is toch te gek voor woorden dat kinderen aan het sporten zijn met rokende toeschouwers langs de lijn.

Natuurlijk vergeet D66 de roker niet. We leven in een vrij land, iedere volwassene mag helemaal zelf beslissen of hij een sigaret op wil steken en hoe vaak hij dat wil doen. D66 wil alleen wat afspraken maken over wáár die sigaret opgestoken wordt. Wat ons betreft is het niet meer dan logisch dat dit niet in de buurt van kinderen gebeurt.
Overigens blijkt dat een grote meerderheid van Nederland – ook de rokers – het eens is met dit soort maatregelen. Ook rokers willen liever niet dat hun kinderen  gaan roken.
Tot onze vreugde is ook in het regeerakkoord aandacht voor de rookverslaving en ligt ook daar een ambitie om te komen tot een rookvrije generatie.

D66 zal binnenkort een motie indienen die ertoe strekt om de Veendammer kinderen in een rookvrije omgeving op te laten groeien.

D66 heeft vertrouwen in een gezonde toekomst voor Veendam!

Alian Spelde
Fractievoorzitter D66

(bijdrage algemene beschouwingen gemeenteraad 6 november 2017)