Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 februari 2018

Gemeenteraad steunt motie van D66 Veendam voortaan milieuvriendelijke verkiezingsborden te gebruiken

Maanden voor verkiezingen plaatst de gemeente op tal van locaties grote verkiezingsborden waarop politieke partijen hun campagneposters mogen plakken. Alle partijen moeten vervolgens langs al die borden om dat te doen.

Dat kan wat D66 Veendam betreft heel eenvoudig veel efficiënter en milieuvriendelijker. We hebben de gemeenteraad daarom gevraagd tijdens de raadsvergadering van maandag 5 februari 2018 in te stemmen met een motie waarin de gemeente opgeroepen wordt om in de toekomst gebruik te maken van voorbedrukte verkiezingsborden.

De motie kon rekenen op brede steun en het college heeft toegezegd dit voorjaar met nieuwe voorstellen te komen.

Een mooi succes voor D66 Veendam!

As. maandag zal D66 in de gemeenteraad in Veendam een motie indienen m.b.t. de verkiezingsborden. We weten inmiddels dat…

Geplaatst door D66 Veendam op zaterdag 3 februari 2018

Ons voorstel ziet er als volgt uit

Motie buiten de orde D66: Verkiezingsborden
De raad van de gemeente Veendam, bijeen op maandag 5 februari 2018,
Overwegende dat

• Campagne-uitingen van politieke partijen sinds de invoering van het algemeen kiesrecht
onderdeel zijn van het democratisch proces;
• De gemeenten hiertoe overgegaan zijn op plaatsing van verkiezingsborden;
• Deze verkiezingsborden een signalerende functie hebben naar de kiezer toe, zodat de
kiezer erop geattendeerd wordt dat er verkiezingen komen en welke partijen hieraan
deelnemen;

Constaterende dat
• De borden ook de afgelopen verkiezingen vaak opnieuw beplakt moesten worden,
onder andere door het weer of vandalisme; politieke partijen daardoor stuk voor stuk vele keren langs alle verkiezingsborden moesten rijden;
• Dit heel veel loze autokilometers, posters en lijm heeft gekost; sommige partijen er een
wedstrijdje van leken te maken wie de meeste posters over elkaar heen kon plakken;
• De borden bovendien vooral gericht waren op het voorbijrijdend verkeer dat weinig tijd
heeft de borden te bekijken en niet op verblijfsverkeer;
• Dit alles de attentiewaarde van de borden niet ten goede kwam zodat de kiezer zich via de
verkiezingsborden slechts zeer matig heeft kunnen laten informeren over de deelname
van partijen aan de verkiezingen;

Voorts overwegende dat
• Plaatsing en reiniging van de houten borden per verkiezingen nu ook geld kost;
• Dit geld ook anderszins aangewend kan worden, bijvoorbeeld via voorbedrukte borden
die minder dan € 1000 per stuk kosten;

Verzoekt het college van B&W
• De kosten inzichtelijk te maken voor het onderhoud, schoonmaak, het opzetten en afbreken van de huidige verkiezingsborden;
• Bij de voorjaarsnota met financieel onderbouwde voorstellen te komen om voortaan bij verkiezingen het budget voor de borden anderszins aan te wenden, bijvoorbeeld door partijen in de gelegenheid te stellen de borden voor te beplakken, of door voorbedrukte borden te plaatsen;
• In dit voorstel ook een andere plaatsing van de borden te overwegen, meer gericht op de verblijvende dan op de passant;

Thema

Bestuur en Burger in Veendam

De gemeente is er voor haar inwoners.

De gemeente is de overheid die het dichtst bij de burger staat. In de toekomst zullen steeds meer taken vanuit provincie en rijk worden overgeheveld naar de lokale overheid en daarom is een excellente dienstverlening van belang voor het vertrouwen dat burgers in het algemeen in hun overheid stellen.

Voor D66 betekent dit dat de gemeente verder moet veranderen. Kernwoorden zijn hierbij: servicegericht, faciliterend, participerend, betrokken, transparant en integer.

Een ontevreden burger moet een loket hebben voor zijn klacht. Onderzocht moet worden of de huidige klachten-, bezwaar- en beroepsregeling binnen de gemeente Veendam volstaat.

Lees meer