Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 13 oktober 2019

D66 Veendam over RES (regionale energie strategie)

In de gemeenteraad van maandag 30 september kwam de startnotitie ‘Regionale Energie Strategie’ aan de orde. Hieronder de inbreng van onze fractie:

Als wij een goede en gezonde toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen willen, dan zullen wij de opwarming van onze aarde moeten beteugelen en daar zijn drastische maatregelen voor nodig.

Belangrijk hierbij is trouwens dat we niet alleen kijken naar duurzame vormen van energieopwekking, maar dat we ook aandacht blijven besteden aan de vraag hoe we energie kunnen besparen.

D66 onderschrijft het belang om op korte termijn aan de eerste doelstellingen te voldoen door middel van het investeren in wind- en zonne-energie. Voor de doelstellingen op de langere termijn is het van belang te blijven investeren in andere, innovatieve oplossingen. Waterstof is hier een goed voorbeeld van.

Voor ons ligt de startnotitie RES en daarin wordt aangegeven dat we als Groninger gemeenten gezamenlijk een document moeten opleveren waarin staat beschreven welke strategie de regio hanteert om lokale en regionale energiedoelstellingen te bepalen en te behalen.

Dat is een forse uitdaging die een uitermate goede samenwerking vereist tussen de 12 Groninger gemeenten.

Bij het opstellen en uitvoeren van de RES Groningen speelt maatschappelijk draagvlak een grote rol.

Als gemeente hebben wij een belangrijke rol, een regierol, als het gaat om het betrekken van inwoners bij de energietransitie.

D66 vindt het van essentieel belang dat we onze inwoners vanaf het begin heel goed informeren en betrekken bij de RES.

Vanuit de RES-projectorganisatie komt er een werkgroep ‘Draagvlak’. Deze werkgroep heeft de opdracht om het volgende voor te bereiden:

  • Het breed informeren van inwoners over de energietransitie;
  • Voorstellen te doen voor financiële participatie, het stimuleren van lokaal eigenaarschap en andere voorstellen om te komen tot een goede verdeling van lusten en lasten;
  • Een vernieuwende werkwijze te ontwikkelen om zo veel mogelijk inwoners te betrekken bij de RES

Vraag: is de werkgroep ‘Draagvlak’ inmiddels begonnen, is er Veendammer deelname en wanneer kunnen we hun ‘product’ verwachten? Het lijkt ons van essentieel belang dat hier grote haast mee wordt gemaakt. Het tijdspad is krap en D66 vindt het belangrijk dat inwoners vanaf het begin goed worden geïnformeerd en betrokken worden bij de totstandkoming van de RES.

Vraag: D66 vindt het ook belangrijk dat wij als gemeenteraadsleden goed meegenomen worden bij de totstandkoming van de RES en vraagt de wethouder om ons tijdig en periodiek op de hoogte te brengen en te betrekken bij de ontwikkelingen.

Verder vraag ik mij nog af hoe het nou zit met de reeds vergunde, nog niet uitgevoerde windmolenprojecten. Tellen die mee? En klopt het dat Groningen dan naar rato al klaar zou zijn?

Alian Spelde

Fractie D66 Veendam