Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 februari 2018

D66 Provincie Groningen Tussenrapportage 2015-2019

Wat hebben we al bereikt in Groningen?

Groningen is een mooie, bruisende en schone provincie met sterke historische en culturele wortels. Onze blik is toekomstgericht. We wonen, werken en recreëren in een provincie waar we trots op mogen zijn. Met recht zeggen wij: er gaat niets boven Groningen.

Samen met onze coalitiegenoten SP, CDA, CU en GL werken we er hard aan om onze mooie provincie leefbaar, duurzaam en veilig te houden. Met vier Statenleden en een Gedeputeerde hebben we als D66 tot nu toe al veel punten uit ons verkiezingsprogramma kunnen realiseren. Met verschillende politieke instrumenten zoals moties, amendementen en schriftelijke vragen houden wij het College van Gedeputeerde Staten scherp.

Er is echter nog genoeg te doen in 2018 en 2019, ook op basis van nieuwe ontwikkelingen zoals het klimaatakkoord van Parijs en het regeerakkoord. We bruisen nog altijd van de energie en de ambities om nog meer van onze programmapunten te realiseren. Omdat democratie, participatie en diversiteit belangrijke aspecten zijn van onze visie, willen we samen blijven werken met u en jullie; de inwoners van Groningen. We blijven in gesprek en gaan graag op werkbezoek en naar bijeenkomsten.

D66 heeft zich ingezet om gezamenlijk te werken aan een verdere verlaging van de gaswinning en een aansturing op een efficiëntere uitvoering van de energieplannen. We hebben de energietransitie hoog in ons vaandel en gebruiken dat als uitgangspunt voor veel van onze realisaties. Zo is er op initiatief van D66 geïnvesteerd in elektrische bussen en is er een pilot uitgevoerd met de nachttrein Groningen – Amsterdam. We hebben het ook voor elkaar gekregen dat de provincie heeft geïnvesteerd in de langste én duurzaamste fietsbrug van Europa.

Henri Schijf, fractievoorzitter: ‘We hebben veel van onze programmapunten kunnen realiseren. Door de gezamenlijke inzet van de fractie en onze gedeputeerde Fleur Gräper – van Koolwijk hebben we veel kunnen bereiken op het gebied van OV, fiets en cultuur. Maar onze aandacht ging ook naar werkgelegenheid, leefbaarheid en landbouw. Op veel thema’s hebben we onze groene D66-stempel kunnen drukken. Er is nog genoeg te doen en hopen dit te kunnen continueren in de volgende Statenperiode.’

Sinds maart 2015 hebben we ons op een aantal onderwerpen gericht die ons nauw aan het hart liggen, maar ook waar de behoefte van de Provincie ligt.

Gaswinning & Aardbevingen
• Schadevergoeding voor alle Groningers die zijn getroffen door mijnbouwschade: D66 heeft zich er voor ingezet dat alle Groningers volledige schadevergoeding krijgen waarbij woonplaats irrelevant is. Oldambt, Eemsdelta of Stad, eenieder dient hier aanspraak op te kunnen maken.
• Groningers in dienst bij NCG.

Openbaar Vervoer
• Reiskostenvergoeding voor MBO-studenten die met het OV reizen: De Provincie Groningen heeft mede op aandragen van de D66 Statenfractie middelen vrijgemaakt zodat MBO studenten vergoeding krijgen voor de reis van en naar hun opleiding.

Energie & Duurzaamheid
• We zetten ons in om Groningen koploper te maken in de energietransitie: D66 heeft o.a. verschillende moties ingediend (o.a. energieker besparen, routekaart naar een aardgas loos Groningen en experimenteerparken in Groningen aanleggen.).
• Aansturing op efficiëntere uitvoering van de energieplannen: we zetten ons in voor meer ruimte voor kleine windmolens (EAZ) en Zonne parken. We ondersteunen lokale energie coöperaties.
• Verduurzaming (chemische) industrie Eemsdelta.

Fiets
• Fiets centrale plek geven in vervoerbeleid: De fiets is een prominent onderdeel geworden van het infrastructuurbeleid van de provincie Groningen,
• Verdere verlaging van de gaswinning: D66 heeft in samenwerking met alle politieke partijen in de Groninger Staten gepleit voor een verdere verlaging van het gaswinningsniveau. De eerste stappen zijn gezet en D66 zal zich blijven inzetten voor een verdere verlaging van de gaswinning, met als doel een veilig en duurzaam Groningen.
• Verdere aanleg fiets plus routes: De eerste fietsplusroutes zijn aangelegd en ook deze periode zijn er meerdere nieuwe verbindingen aangelegd. Ook is besloten tot het verder uitwerken van de fietssnelweg tussen Groningen en Assen.
• Werken aan intercity Groningen-Bremen: D66 is van begin af aan de trekker geweest van de ontwikkeling van een snelle verbinding tussen Groningen en Bremen. Afgelopen jaren zijn er budgetten beschikbaar gesteld en is er een ticket met reductie, het Niedersachsenticket geïntroduceerd. Ondanks de aanvaring van de brug over de Ems, zijn de doelstellingen ongewijzigd.
• Leerlingen bushaltes laten ontwerpen: Gedeputeerde Fleur Gräper heeft scholieren uitgedaagd om bushaltes te ontwerpen in de provincie Groningen. De winnende ontwerpen worden uitgevoerd.
• Investering elektrische bussen: Op initiatief van D66 is er geïnvesteerd in elektrische bussen, de eersten rijden al als Qliner in en rond de stad Groningen.
• Nachttrein Groningen-Amsterdam: Op initiatief van D66 is er een pilot uitgevoerd om te kijken naar de haalbaarheid van een nachttrein Groningen- Amsterdam
• Investeren GAE: De provincie Groningen investeert in Groningen Airport Eelde. De Statenfractie heeft hiermee ingestemd onder een aantal voorwaarden.

Werkgelegenheid
• Totstandkoming Akkoord van Westerlee: meer sociale werkplekken.
• Groningen@Work: miljoenen geïnvesteerd, werkeloosheidsdaling van 2,5%, reeds 375 banen gecreëerd, verwachting is dat komende jaren 1700 banen erbij komen.
• Stimuleren van MKB.
• Vraaggericht opleidingsaanbod voor werk in MKB. – LevenLangLeren fonds met Noordelijke samenwerking.

Natuur & Landbouw
• Ondersteuning van agrariërs om biologisch te worden.
• Schaalvergroting in de veeteelt is aan banden gelegd.
• Ondersteuning van Agrarisch Natuur Beheer om de bijzondere Groninger Landschappen te behouden.
• Ontwikkeling van het Natuur Netwerk Nederland.
• Realisatie langste fietsbrug (Blauwe Loper): de provincie investeert in de langste fietsbrug van Europa, tussen Winschoten en de Blauwe Stad. De brug zal duurzaam gebouwd worden door het gebruik van de 3D-printtechniek.
• Fietsroute Zuidhorn – Groningen wordt op initiatief van D66 (Zuidhorn, Groningen stad en provincie) naar Bauke Mollema vernoemd.

Cultuur
• Bevorderen digitalisering cultureel erfgoed.
• Opzetten van cultuurpijlers in Groningen om het culturele landschap sterker te maken.
• Extra miljoeneninvestering in de kunst en cultuur. – Ondertekening convenant “We the North”.
– Inzet voor behoud van de streektaalfunctionaris.

Leefbaarheid & Internet
• Investering van 3,4 miljoen euro in het regionale zorglandschap.
• Investering van 22 miljoen euro in de ontwikkeling van dorpskernen, voorzieningen en inwonersprojecten om de leefbaarheid te bevorderen.
• Ontwikkeling van nieuwe informatiestrategie van de provincie Groningen.
• Uitrol van snel internet is gestart.

Politieke Thema’s 2015 – 2017
Energietransitie
Fietsstrategie
Openbaar Vervoer
Werkgelegenheid
Bescherming Natuurgebieden
Politieke Instrumenten 2015 – 2017
Moties: 39 Amendementen: 7 Schriftelijke vragen: 11

Wat willen we nog bereiken in Groningen?
Er is nog genoeg te doen de komende jaren. We blijven ambitieus en zetten ons blijvend in voor de volgende thema’s:

• Koploper worden als Energieprovincie.

• Verlaging gaswinning, eerlijke schadeafhandeling, de noodzakelijke versterking en nieuw economisch perspectief voor Groningen.

• Investeren in bereikbaarheid en leefbaarheid, en beschermen van ons culturele erfgoed en landschap.

Henri Schijf, fractievoorzitter D66 Provinciale Staten Groningen