Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 september 2018

D66 Ledenbrief september 2018

Op 3 september zijn de raadscommissieleden beëdigd!
Henk Koetse, Hanneke Schoenmaker-Tiems, Jesper Smit
(Frans Smit was helaas verhinderd)

Beste democraten,

Algemene Afdelingsvergadering (AAV)
Separaat ontvangen jullie de uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Afdelingsvergadering (AAV), te houden op woensdag 10 oktober a.s. (het verslag van de AAV van 6 juni jl. is jullie op 9 juni jl. per mail toegestuurd).
Dat we die uitnodiging nu al sturen heeft te maken met het feit dat Trijntje Kromkamp op 13 september a.s. gaat trouwen met Feiko Spieard en van 17 september t/m 3 oktober op huwelijksreis is.
Voorzitter Simon Deinum is van 19 september t/m 4 oktober met vakantie in het buitenland.

In de AAV van 10 oktober a.s. treedt Simon zoals eerder gemeld af als voorzitter.
Na een tweetal gesprekken met het bestuur heeft Jeroen Koning zich kandidaat gesteld voor
het voorzitterschap.

In Memoriam
Via verschillende media hebben jullie kennis kunnen nemen van het overlijden van Lukas Westra (geboren 28-12-1946, overleden 15-07-2018) en Rudolf Feijen (geboren 22-06-1955, overleden 26-07-2018). Simon schreef over beide oud-leden van onze afdeling een In Memoriam, te lezen op onze website en op onze Facebookpagina.
Lukas en Rudolf hebben grote verdiensten gehad voor D66 Veendam en voor de gemeente Veendam. Simon, Jaap Velema en Alian Spelde woonden de afscheidsbijeenkomsten bij om de nabestaanden te condoleren.

Vergaderschema fractie en tussenfractie
Nu de zomervakanties zijn afgelopen en de scholen weer zijn begonnen hebben bestuur en fractie de draad weer opgepakt. Op 6 september vond de eerste fractievergadering plaats. Tot eind 2018 heeft Alian de data voor tussenfractie- en fractievergaderingen in een vergaderschema vastgelegd.

Beëdiging leden raadscommissies
Op 3 september 2018 zijn Hanneke Schoenmaker-Tiems, Jesper Smt en Henk Koetse beëdigd als lid van een raadscommissie. Frans Smit was helaas verhinderd en zal op een later tijdstip de eed of belofte afleggen en de integriteitsverklaring ondertekenen.

Agenda
Het bestuur attendeert jullie op een aantal activiteiten en bijeenkomsten. Voor zover die zijn of worden bijgewoond door leden van D66 zal daarvan in de AAV van 10 oktober a.s. verslag (kunnen) worden gedaan.

Regionale discussiebijeenkomsten ter voorbereiding op verkiezingsprogramma Provinciale Staten
De onderwerpen worden eerst ingeleid door experts; daarna gaan we in kleinere groepen in gesprek over wat we vinden en wat er moet gebeuren.
De programmacommissie verzamelt en verwerkt de verkregen input in het
verkiezingsprogramma.

8 september – Bijeenkomst over Economie & Energietransitie
Locatie: het Dorpshuis, Agricola Heerestraat 21 Baflo.
Inloop vanaf 14:00 uur. We starten om 14:30 uur en stoppen om 17:00 uur.

15 september – Bijeenkomst Vitale Dorpen & Cultuur
Locatie: VanBeresteyn, Museumplein 5a Veendam
Hier starten we om 15:00 uur en gaan door tot 17:00 uur.

Beide bijeenkomsten staan open voor alle leden in onze provincie en ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. De aanwezigheid van D66-raadsleden en -bestuurders die gaan over of betrokken zijn bij de besproken onderwerpen wordt zeer op prijs gesteld.

6 oktober – Landelijk Congres in Den Bosch

Kandidaatstelling Provinciale Staten
Het bestuur zou het erg toejuichen als uit de gemeente Veendam een of meer leden zich kandidaat stellen voor de Provinciale Staten. De verkiezingen vinden plaats op 20 maart 2019.
De kandidaatstelling voor de provinciale staten staat vanaf 25 augustus open en eindigt op 22 september a.s.
Op de site provinciegroningen.d66.nl onder het kopje ‘Verkiezingen PS2019’ staat het formulier kandidaatstelling. Ingevulde formulieren kunnen verzonden worden naar verkiezingscommissie@d66statengroningen.nl.

Europese Parlementsverkiezingen
We attenderen tenslotte nog op de verkiezing van de lijsttrekker voor de Europese Parlementsverkiezingen op 23 mei 2019. Voor deze verkiezing zijn er drie kandidaten: Marietje Schaake, Sophie in ’t Veld en Felix Klos.
De stemming loopt vanaf donderdag 30 augustus tot en met zondag 9 september 2018, 23.59 uur.

Vergeet in ieder geval niet te stemmen!

Simon Deinum
Voorzitter D66 Veendam