Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 juli 2017

Algemene beschouwingen D66 Veendam – gemeenteraad 10 juli 2017

Vandaag, 10 juli, blikken we middels de najaarsrapportage terug op het jaar 2016 en bereiden we ons via de voorjaarsrapportage voor op de begroting 2018 en het nieuwe verkiezingsjaar.

Terugkijkend op 2016 komt D66 tot een drietal conclusies:

I  Veendam is een financieel gezonde en robuuste gemeente!

2016 wordt afgesloten met een positief resultaat. De jaarrekening 2016 laat zien dat de gemeente € 2,4 miljoen heeft overgehouden en daarmee heeft Veendam haar financiële positie versterkt. Dat is mooi en dat is gewenst.

Uit de jaarrekening 2016 blijkt dat Wedeka een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het positieve resultaat en ook de bijdrage aan De Kompanjie viel behoorlijk lager uit dan was voorzien. Het weerstandsvermogen van de gemeente Veendam is goed en de reserve Sociaal Domein bedraagt € 2,3 miljoen.

D66 is tevreden met het resultaat. Zeker ook in relatie tot de investeringen die de gemeente in 2016 heeft gedaan. Zo is er € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor de realisatie van het Leer- en Sportpark, is er € 4 miljoen voor onderhoudswerkzaamheden aan beschoeiingen en steigers en is de noordrand van Borgerswold verder ontwikkeld.

 

II  2016, een eerste aanzet van transitie naar transformatie binnen het sociaal domein!

Wie verder kijkt dan de financiën kan ook lezen dat de gemeente erin is geslaagd om vaak samen met anderen te werken aan een andere wijze van het bieden van zorg en ondersteuning.

Zo is in 2016 de eerste aanzet gegeven voor het verder door ontwikkelen van de TDC’s en de inrichting van de Algemene Voorziening. Laagdrempelig en dichtbij wordt ondersteuning geboden bij het vinden van werk, de opvoeding van kinderen of  bij het zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving. D66 heeft vertrouwen in de gekozen richting, maar is zich bewust dat we nog maar net begonnen zijn.

D66 ziet 2016 dan ook als een overgangsjaar, dit jaar en 2018 staan vooral in het teken van de doorontwikkeling van de Algemene Voorziening, de TDC’S en het CJG. Meer gericht op de wens van de inwoner, met minder regels en meer praktische hulp.
Nu de economie weer aantrekt is het van belang dat eenieder daar ook van kan profiteren. Eerlijke kansen voor statushouders, terugdringen van laaggeletterdheid, goed onderwijs en tegengaan van schoolverlaters en thuiszitters. Recente cijfers van jeugdwerkloosheid in Veendam laten zien dat onze gemeente een hoge werkloosheid onder jongeren heeft. Dat is onaanvaardbaar. Wij moeten ertoe bijdragen dat jongeren door goed onderwijs een goede start krijgen en dat iedereen waarvoor dat mogelijk is een betaalde baan krijgt.

Goed werk, goede zorg en goed onderwijs zijn topprioriteit van D66!

De gemeente is meer dan ooit de overheid die de burgers kan helpen en ondersteunen. 2016 geeft vertrouwen dat we daar ook in kunnen slagen.

III 2016, niet alleen bezuinigen, maar ook met lef om te blijven investeren!

De jaarrekening 2016 en de voorjaarsnota 2017 laten duidelijk zien dat er wordt geïnvesteerd in de woon- en leefomgeving van de burgers van Veendam.

Veendam is zich er van bewust dat investeren in nieuwe ideeën en het maken van plannen gewenst is om de gemeente als vestigingsplaats voor bedrijven aantrekkelijk te houden.

Het leer- en sportpark, de verbouwing in vanBeresteyn, de gestage maar constante vernieuwing van het winkelhart, Borgerswold als doe- en activiteitenpark, aantrekkelijk voor de eigen inwoner, maar ook steeds meer bekend in de regio.

D66 ondersteunt de ingeslagen weg van harte en is blij haar bijdrage te kunnen leveren.

Orgaandonatie

Tot slot heb ik de behoefte om nog een persoonlijk woord tot u te richten.
Dit staat los van de jaarrekening en de voorjaarsnota, maar als lid van de raad wil ik graag uw aandacht vragen voor het belang van orgaandonatie.

Tijdens het zomerreces zal ik een nier doneren aan mijn zoon Frank. Frank is 24 jaar en ligt drie dagen per week aan de dialyseapparatuur in het UMCG om te kunnen overleven. Na een uitgebreide screening heb ik toestemming gekregen om mijn nier te doneren en daarom hoeft hij niet minstens zeven jaar dialyseren voordat er een donornier beschikbaar is voor hem.
Ons gezin is ontzettend dankbaar dat ik de mogelijkheid heb om mijn nier aan Frank te geven.

D66 wil het huidige donorregistratiesysteem vervangen door het zogeheten Actief Donorregistratiesysteem (ADR). D66 wil stimuleren dat mensen een eigen beslissing maken. Uit onderzoeken blijkt dat tweederde van de Nederlanders positief staat tegenover orgaandonatie. Toch staat slechts een klein deel van die mensen ook daadwerkelijk als donor geregistreerd.

Ook in Veendam staan veel inwoners positief tegenover donorregistratie, maar zijn ze nog niet geregistreerd als donor. Van de inwoners in Veendam vanaf 12 jaar hebben ruim 11.000 Veendammers geen keuze kenbaar gemaakt. Ik zou hen willen vragen alsnog over te gaan tot registratie.
Vanuit mijn privé situatie ervaar ik van heel dichtbij hoe belangrijk het is dat er voldoende donoren zijn.
Het kan het verschil maken tussen leven en dood.

Alian Spelde
fractie D66