Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 september 2016

Het akkoord van Westerlee: Onkunde en onwil? Bij wie vraag ik mij af.

De dag na het besluit over de businesscase in de gemeente Stadskanaal lees ik de reactie in de media. Het commentaar op het besluit liegt er niet om.

Het is bestuurlijke onwil, onmacht en onvermogen. Diep en diep triest. Gerard Kremer en ik zijn er uiterst ontstemd over. Het gemeentebestuur van Stadskanaal heeft veel uit te leggen aan zijn inwoners. Negenduizend mensen in de regio zijn het slachtoffer van de houding van Stadskanaal. Ferme taal van gebiedsregisseur Bert Middel. De gemeenteraad van Stadskanaal wordt afgespiegeld als het slechtste jongetje van de regio. Is dat terecht?

Als ik naar het raadsbesluit van Oldambt kijk dan lees ik de woorden ‘halfslachtig rapport’ en ‘veel losse eindjes’. En er wordt een voorbehoud gemaakt: werkbaar indien een aantal technische belemmeringen kunnen worden opgelost.  Pekela  geeft ook aan dat er nog wel moet worden nagedacht over de waarborging van de democratische legitimatie. Ook Vlagtwedde (as. Donderdag) gaat niet zonder meer akkoord: …. en in te stemmen met de voorgenomen koers  onder de navolgende beperkingen: a. dat uit nader onderzoek moet blijken dat het governance model bestuurlijk-juridisch legitiem is en ook bijdraagt aan verbetering van de bestuurskracht; b. dat in de voorgestelde bestuurscommissie een permanent lid uit de gemeente Westerwolde i.o. zitting neemt.
Als ik dan het besluit van Stadskanaal lees waarin ook staat dat ze akkoord gaan, maar nog wel belemmeringen zien dan begrijp ik er helemaal niets meer van. Zoek de verschillen!

Tot nu toe hebben m.i. alle gemeenteraden ingestemd met de businesscase, maar allen hebben aanvullende voorwaarden gesteld. Wie trekt dan eigenlijk de stekker uit het akkoord?

Een businesscase voorleggen aan een zestal gemeenteraden met de boodschap dat het ‘slikken of stikken is’, geeft mij weinig vertrouwen in een coöperatieve houding van de gebiedsregisseurs.
Dit is een vorm van machtspolitiek waar ik als democraat niet van gediend ben. Ik word als raadslid aan de zijlijn gezet en dat accepteer ik niet. In plaats van te opereren als bruggenbouwer is het tegengestelde bereikt. Onwil, onkunde aan de kant van de Stadskanaal en Veendam?  Of politieke vooringenomenheid en een onvermogen om aan een dergelijk complex vraagstuk in een open dialoog tot een breed gedragen besluit te komen.

 

De vorige week maandag gaf de heer Kremer  enkele voorbeelden over de elkaar beconcurrerende WSW-bedrijven.  Dat boekje open doen was bedoeld om aan te geven hoe ‘slecht’ de samenwerking is en de noodzaak voor een krachtig ingrijpen, waarbij raad en colleges dan maar op afstand moeten worden gezet. Helaas heb ik moeten constateren dat we over een aantal zaken onjuist zijn voorgelicht door de heer Kremer.

Vanaf 1 januari  van dit jaar heeft Wedeka voor ongeveer € 250.000 aan toegevoegde waarde bij Synergon neergelegd. Hoezo concurrentie?
De heer Kremer had een nogal suggestief verhaal over een offerte. Dit verhaal werd niet herkend bij Wedeka, vandaar dat er door de heren van Wedeka opheldering is gevraagd bij de heer Kremer. Hij heeft helaas niet gereageerd.
En dan het verhaal over Look a Look. We hebben allemaal het succes in de krant kunnen lezen. Wat is het echte verhaal?  Look a Look besteedt zijn werk al heel lang uit aan een aantal kleinere WSW-bedrijven. Omdat ze dit  liever bij 1 bedrijf wilden beleggen is ook Wedeka gevraagd een offerte uit te brengen. Het bleek echter dat er weliswaar een heleboel werk binnen de regio kwam, maar dat er een grote investering gevraagd werd van het WSW-bedrijf (€ 220.000) en dat bovendien per persoon minimaal € 3000 moest worden toegelegd op het werk en dan komen de kosten van de werkbegeleiding er nog boven op. Kortom een onverantwoorde businesscase. Het levert werk op, maar kost sloten met geld! Dat kan toch nooit de bedoeling zijn?

Onkunde en onwil? Bij wie vraag ik mij dan af?

D66 is van mening dat er nog ruimte was voor ingrijpen door de regisseurs nadat wethouder Francis Boen om een gesprek had gevraagd en na alle reacties op het stuk over de juridische haalbaarheid van het voorstel om de feitelijke macht over te hevelen naar de bestuurscommissie.

Synergon en Wedeka kunnen nog enkele jaren naast elkaar bestaan. Maar logisch zou zijn op termijn de mensen die daar werken stap voor stap over te laten gaan óf naar het gewone bedrijfsleven óf naar het nieuwe bedrijf voor beschut werk. Resultaat van deze keuze is geen onrust bij de medewerkers van Wedeka en Synergon en geen gekunstelde structuur voor beide bedrijven om iedere huidige bestuurder tevreden te houden. Het probleem lost zich in enkele jaren vanzelf op.

De  eerste prioriteit van D66 zijn de mensen die NU buiten de boot vallen. Denk aan nieuwe werklozen, schoolverlaters, jong gehandicapten. Voor hen is er geen ander vangnet dan wat de gemeenten kunnen bieden.

De gemeenten hebben vanuit de participatiewet de taak om deze mensen op te vangen. Met een uitkering, maar ook met een al dan niet beschutte werkplek. D66 wil dat per persoon bekeken wordt welke mogelijkheden iemand heeft op de arbeidsmarkt.

Alle gemeenten hebben positief gereageerd op de gezamenlijke ontwikkelagenda voor de TDC’s. In het voorliggend collegevoorstel bevestigt ook Veendam deze richting.

Wij zijn positief over de businesscase, die laat zien dat een fusie onwenselijk is en de TDC’s succesvol zijn. Verder worden de WSW-bedrijven die te groot zijn in relatie tot de regionale economie afgebouwd. De pijn zit hem in het verschil van inzicht over het op afstand zetten van de uitvoering en het toezicht hier op.

De situatie in ons gebied heeft onder regie van Kremer en Middel nog niet geleid tot een versterking van de economie, het versterken van de arbeidsmarkt, de infrastructuur, het creëren en binnenhalen van banen, onze belangrijkste opgave! En  ruzies helpen daarbij al helemaal niet.

Helaas beproef ik geen enkele zelfkritiek bij de gebiedregisseurs en de reacties in de krant van morgen laten zich nu al voorspellen. Ook Veendam zal bestraffend worden toegesproken, zonder inhoudelijk in te gaan op de argumenten.

Het is bestuurlijke onwil, onmacht en onvermogen. Diep en diep triest. Gerard Kremer en ik zijn er uiterst ontstemd over. Het gemeentebestuur van Veendam heeft veel uit te leggen aan zijn inwoners. Negenduizend mensen in de regio zijn het slachtoffer van de houding van Veendam.
Ferme taal van gebiedsregisseur Bert Middel. De gemeenteraad van Veendam wordt afgespiegeld als het slechtste jongetje van de regio. Is dat terecht?

Alian Spelde
fractievoorzitter D66